Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nederland voldoet nog niet aan de internationaal afgesproken normen voor ammoniakemissie. Volgens de jongste gegevens ligt de ammoniakemissie (vooral uit de veehouderij) in Nederland in 2013 boven het nationale emissieplafond van 128 kiloton. Uit een nieuwe berekening van het RIVM bleek dat varkens meer ammoniak uitstoten dan werd verondersteld.

Volgens de net uitgekomen rapportage van het European Environment Agency  is de emissie in Nederland 134 kiloton. Er is wel sprake van een voortdurende dalende trend. Van de totale ammoniakuitstoot is ongeveer 20 kiloton afkomstig van het verkeer.

Aanpassing van bestaande gegevens.
Tot nog toe werd verondersteld dat Nederland al voldeed aan de internationale afspraken, maar nieuwe inzichten op op het gebied van ammoniakmeting hebben geleid tot een aanpassing van de bestaande gegevens.

RIVM: betere informatie over ammoniakemmissie
In maart van dit jaar bracht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al naar buiten dat er betere informatie beschikbaar is over de ammoniakemissie in Nederland. Daarbij werd uitgelegd dat de cijfers veranderden, maar dat de feitelijke uitstoot daarmee niet hoger werd. Het verschil bedraagt ongeveer 15 kiloton.

Meer ammoniak uit varkens en bemesting op het land
Vastgesteld werd bijvoorbeeld dat varkens meer ammoniak uitstootten dan eerder werd verondersteld. De emissiefactoren voor rundveestallen bleken in 2012 al te laag ingeschat, en werden om die reden verhoogd. Op het land aangewende mest bevatte meer stikstof, waardoor meer ammoniak vrijkwam.  En het verkeer droeg meer aan de ammoniakuitstoot bij dan eerder was berekend. Verder werd voor het eerst in de  berekening de uitstoot  van rijpende gewassen meegeteld, evenals de ammoniak die vrijkomt bij het gebruik van compost en slib.

Nederland behoort - ondanks een verlaging van de uitstoot - met  Finland, Duitsland, Spanje en Kroatië nog steeds tot de overschrijders van het afgesproken plafond.

(Bron: Boerderij, 13-7-'15)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel