Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Peel en Maasvallei, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu donderdag 8 oktober opgeroepen om het lozen van afvalwater door mestfabrieken te uniformeren en nationaal te borgen. De waterschappen maken zich zorgen over de toename van nutriënten en risicovolle stoffen zoals antibiotica, resistente bacteriën en hormoonstoffen in de oppervlaktewateren. Het probleem is al sinds 2007 bekend.
Het is de hoogste tijd dat het hiaat in de Waterwet met betrekking tot antibiotica en resistente bacteriën in het oppervlaktewater serieus wordt aangepakt.

Volgens het persbericht zien de waterschappen een toename van het aantal aanvragen voor vergunningen om afvalwater te lozen op rivieren, beken of riolering. Achterliggend probleem is het mestoverschot en de Meststoffenwet, waarin staat dat het verboden is meststoffen op of in de bodem te brengen met uitzondering van meststoffen die in een specifiek kalenderjaar de gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat niet overschrijden.

Mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu
De gezamenlijke waterschappen melden dat de afgelopen twee jaar ruim veertig lozingsvergunningen zijn verleend op riolering of oppervlaktewater, waarbij door de waterbeheerders in Zuid- en Oost-Nederland verschillende beleidskaders worden gehanteerd rond de vergunningverlening van afvalwater door mestfabrieken. Daarom roepen zij het ministerie op om de regie te nemen. Dijkgraaf Lambert Verheijen (Aa en Maas) zegt hierover in het persbericht:

“Inmiddels is bekend dat er antibiotica en antibioticaresistente bacteriën in dit afvalwater kunnen zitten. Als waterbeheerders maken we ons zorgen over de mogelijke effecten op volksgezondheid en milieu van deze én andere stoffen, zoals stikstof, fosfor, metalen en zouten. Wat nodig is, is een landelijk kader om deze lozingen op een juiste wijze te kunnen toetsen en al dan niet toe te staan. Op die manier kunnen de waterschappen en Rijkswaterstaat de kwaliteit van het water beschermen, het veiliger maken voor gebruikers en helderheid bieden aan aanvragers van vergunningen.”

Eerdere oproepen
De oproep van Aa en Maas is opmerkelijk. Reeds in 2012 heeft de Unie van Waterschappen de rijksoverheid opgeroepen de regie strakker in handen te nemen om een einde te maken aan de vervuiling van het Nederlandse oppervlaktewater met antibiotica. Vooral het weglekken van antibiotica via mest uit de intensieve veeteelt werd destijds al als probleem beschouwd. Zo is al jaren bekend dat in de kaderwet Water niets is geregeld over de aanwezigheid van antibiotica en resistente bacteriën. De hernieuwde oproep van bovenstaande waterschappen maakt duidelijk dat er sindsdien weinig is veranderd.

Reeds in 2011 heeft Mens, Dier & Peel contact opgenomen met waterschap Aan en Maas en gewezen op de aanwezigheid van antibiotica en resistente bacteriën in dierlijke mest en mogelijk ook in het lozingswater van mestverwerkingsinstallaties. Dit heeft destijds wel geleid tot het opstellen van een beleidsregel, waarin ‘omgekeerde osmose’, althans bij lozing door mestverwerkingsinstallaties in het werkgebied van Aa en Maas, verplicht wordt gesteld. Ook is destijds in een brief aan GGD Brabant opgeroepen om tot een landelijk toetsingskader te komen. Ook dat heeft kennelijk tot dusver niet tot concrete stappen geleid.

Onderzoek Rijkswaterstaat en RIVM
Overigens is het probleem al bekend sinds 2007. Dat jaar deed het ministerie van Verkeer en Waterstaat metingen in de Maas, waaruit bleek dat op 13 van de 16 meetpunten in de Maas antibiotica zijn aangetroffen afkomstig van de intensieve veehouderij. Verder stelde het RIVM in 2010 en 2012 al vast dat er hoge concentraties antibiotica en resistente bacteriën voorkomen in het oppervlaktewater in Oost-Brabant.

Beschouwing Mens, Dier & Peel
De vraag dient zich aan wat precies het achterliggend idee is van de waterschappen om nu (weer) gezamenlijk aan de bel te trekken bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en hierover een persbericht naar buiten te brengen? Gaat het hier om concrete maatregelen om te komen tot aanscherping van de Waterwet om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen de gevolgen van antibiotica en resistente bacteriën in het oppervlaktewater? Of is dit initiatief vooral tot stand gekomen om de vergunningverlening aan mestfabrieken te stroomlijnen? Mens, Dier & Peel vindt het in elk geval de hoogste tijd dat er serieuze en concrete maatregelen worden genomen om hiaten in de kaderwet Water aan te pakken.

(Bron: Mens, Dier & Peel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel