Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op maandag 16 november 2015 organiseert de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg een informatieavond over biologisch, kleinschalig of minder intensief boeren in Noord-Limburg. De informatieavond vindt plaats bij De Leste Geulde (Noordsingel 75 in Horst) en start om 19.30 uur

Met de informatieavond vraagt de werkgroep voor de regio Noord-Limburg meer ruimte en aandacht voor alternatieve vormen van landbouw: bijvoorbeeld biologisch, kleinschaliger, extensiever en/of meer regionaal gericht. Daartoe heeft de werkgroep een tweetal ondernemers uitgenodigd die elders in het land met veel succes, zowel economisch als in hun bedrijfsmodel, naar zulke alternatieven hebben gezocht en gevonden. De vraag die centraal staat is of hun model ook in het Noord-Limburgse zou kunnen werken?  De focus ligt daarbij op de melkveehouderijen.

In Noord-Limburg is grond een schaars goed: de beschikbare ruimte wordt al snel ingenomen door reguliere, intensieve vormen van landbouw. Maar de ontwikkelingen op gebied van natuuraanleg bieden wellicht kansen en ruimte voor landschaps- en natuurvriendelijke melkveehouderijen, bijvoorbeeld in de uiterwaarden van de Maas of in aanliggende gronden naast natuur. Ook op economisch gebied zijn er goede kansen. De vraag naar biologische zuivelproducten groeit enorm. In Noord-Limburg en Brabant zijn er momenteel eigenlijk te weinig boeren om aan deze vraag te voldoen.

Drie partijen zijn uitgenodigd om aan deze info-avond deel te nemen, te weten:
1. Ondernemers/ initiatiefnemers: Annet Harberink drijft langs de IJssel met succes een biologisch melkveebedrijf en Twan Linssen, die zijn koeien louter voedt op basis van gras/ hooi en daarvoor een uitgekiend stalsysteem heeft opgezet.
2. Beleidsmakers:  namens de gemeente Horst aan de Maas heeft wethouder Vostermans toegezegd deel te nemen aan deze info-avond
3. Grondeigenaren: als belangrijke grondeigenaar in Noord-Limburg is Het Limburgs Landschap  vertegenwoordigd.
Verder zijn in het publiek nog diverse belangengroepen uitgenodigd om ook hun visie en inbreng te geven.

Panelgesprek: Op de informatieavond zullen de panelgasten aan de hand van interviews en gerichte vragen een beeld geven van de huidige situatie. De genodigde ondernemers vertellen over hun bedrijfsmodel, van de gemeente Horst aan de Maas krijgen we een beeld van de huidige verhouding reguliere en biologische bedrijven en de beleidskaders voor de toekomst en via Stichting Het Limburgs Landschap kunnen we in beeld krijgen welke gebieden of aanpalende gebieden mogelijk het meest geschikt zouden zijn voor de gepresenteerde modellen, of voor varianten hierop. Uiteraard is er naast de gerichte vragen ook ruimte voor de panelleden om zaken aan te vullen of te nuanceren. Deze panelronde zal ongeveer een uur in beslag nemen.
 
Stellingen: Na de pauze zal de dialoog met de zaal starten rond een vijftal stellingen. De panelgasten kunnen hierover hun mening debiteren, eventueel aangevuld door het publiek. Deze stellingen zijn:

  1. Biologische melk: er is tien miljoen liter biologische melk tekort bij melkfabriek Aurora (Venzelderheide). Dat is een economische kans voor deze regio…
  2. Grondeigenaren van natuur, bijvoorbeeld langs de Maas, hebben meer belang bij biologische boeren dan bij reguliere landbouw op of naast hun grond..
  3. In Noord-Limburg is de afzet uit biologische landbouw regionaal te organiseren, zoals Annet Haberink of Veld- en Beek langs de IJssel dit hebben georganiseerd…
  4. Het beleid zou meer gericht moeten zijn op het veranderende gedrag van de consument: die wil meer biologische en regionale producten, maar dat is in Noord-Limburg (te) weinig voorhanden….
  5. Er zou meer ruimte moeten komen voor initiatieven als hier besproken (= algemene stelling)

Afsluiting: De avond wordt afgesloten met het schetsen van een plan van aanpak: wat zou er kunnen worden ondernomen om deze doelstellingen in het Noord-Limburgse te bevorderen?

De gespreksleiding van deze avond is in handen van Wiek Lenssen.  De avond begint om half acht en eindigt omstreeks tien uur. De avond wordt gehouden in De Leste Geulde te Horst (Noordsingel 75 - 077 3984190).
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel