Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Limburg heeft Kuijpers Kip - partner in het het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij) - onterecht een vergunning gegeven in het kader van de natuurbescherming. Dat stelt Valentijn Wösten, die als jurist onder andere Behoud de Parel bij staat in haar juridische strijd tegen de komst van het NGB.

Gisteren, 27 juli 2016 probeerde de provincie samen met vertegenwoordigers van Kuijpers Kip de Raad van State er van te overuigen dat de vergunning terecht verleend is. Eerder is daar al overgesproken in een zitting van de Raad van State in december vorig jaar. Toen werd besloten een aantal technische aspecten nader te laten onderzoeken door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Gisteren stond het advies van StAB ter discussie. Daarbij ging het vooral over de vragen die de RvS had omtrent de gewichten van dieren. In de berekeningen moet het gemiddelde worden aangehouden. En dat in relatie tot de capacietit van de luchtwassers en de te verwachten reductie van amoniak-uitstoot. Ook kwamen de effecten op het geluid en de snelheid waarmee de lucht door de wasser gaat, aan de orde (zie ook het pleidooi van Wösten in de bijlage).

Volgens de ondernemers en GS is alles technisch op te lossen. Wösten gaf aan dat het pluimveebedrij niet kan voldoen aan de stikstofnormen in de vergunning. Ook is de bijbehorende mestverwerkingsinstallatie niet opgenomen in de vergunning. Daardoor zou de uitstoot van stikstof toenemen, waardoor natuurgebieden in de omgeving worden aangetast. Tenslotte is de stikstofuitstoot niet goed berekend. Wösten bleef er dan ook op hameren dat een en ander niet volgens de huidige wetgeving geregeld was door Kuijpers Kip en dat de vergunning dus vernietigd dient te worden.

De RvS deed nog geen uitspraak over het onderzoek dat de RvS door StAB heeft laten doen naar de Nb wetvergunnig voor Kuipers Kip en de BEC (de mestverwerkingsinstallatie). Die uitspraak wordt verwacht over 6 tot 12 weken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel