Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op een van de websitepagina's van InfoMil vindt u informatie over de ‘Wet luchtkwaliteit’.

Meer informatie over de Wet luchtkwaliteit, de verschillen met het Besluit luchtkwaliteit 2005 en het tijdspad behorend bij het NSL vindt u op de pagina luchtkwaliteit: wettelijk kader en toelichting.

Voor provincies en gemeenten is een overzicht van grenswaarden, plannen en rapportage beschikbaar. Verder is een overzicht van beschikbare modellen aanwezig. Een stapsgewijze uitleg en werkwijze vindt u in het dossier ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. De meest recente wet- en regelgeving vindt u in het dossier luchtkwaliteit van VROM. Op de VROM-website is ook informatie over de campagne "Een schonere lucht komt niet uit de hemel vallen" te vinden. Een overzicht is te vinden in de folder van VROM Acrobat bestand 'Schonere lucht voor een gezonde leefomgeving'.

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’. De wet is één van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om:

* negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te pakken
* mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creëren ondanks de overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit

De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de luchtverontreiniging als de 1% grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. De Nederlandse overheid zal de EU verzoeken om verlenging van de termijn (derogatie) waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Als derogatie is verleend, vermoedelijk begin 2009, zal het NSL in haar volle omvang in werking treden. Ook zullen de uitvoeringsregels rond saldering dan verruimd worden. Verder zal de definitie van ‘niet in betekenende mate’ verlegd worden van 1% naar 3% van de grenswaarde.

Het Europees parlement heeft besloten om lidstaten onder voorwaarden meer tijd te geven om de normen te bewerkstelligen. Het betreft lidstaten die de norm voor fijn stof (van 2005) niet tijdig hebben kunnen realiseren, maar wel veel maatregelen hebben genomen. Het ministerie van VROM heeft een samenvatting gemaakt met de stand van zaken, met onder andere de nieuwe normen.

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet luchtkwaliteit’ geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

* er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
* een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt
* een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging
* een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat in werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend

Het Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). Het kabinet kiest in de strijd tegen luchtvervuiling voor vier 'sporen':

* Maatregelen. Het kabinet wil onder andere roetfilters, biobrandstoffen en schoner openbaar vervoer stimuleren.
* Wetten en regels. Aftrek van zeezout en saldering is mogelijk en zorgt voor een soepelere afweging tussen ruimte en luchtkwaliteit.
* Internationaal. Nederland wil vooral strengere EU-normen voor de uitstoot van auto's, vrachtwagens en vaartuigen.
* Uitvoering. Overheden werken samen aan oplossingen voor bouwplannen en knelpunten.

Om extra gevoelige doelgroepen te beschermen tegen blootstelling aan hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen, is het Besluit Gevoelige bestemmingen in ontwerp (Acrobat bestandsamenvatting). De ontwikkelingen rondom dit besluit zijn te volgen via de VROM-site.

Diverse informatie over fijn stof is op de InfoMil-website samengevat.
Luchtkwaliteit: wettelijk kader en toelichting
Op deze pagina vindt u nadere informatie over de ‘Wet luchtkwaliteit’ en de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële regelingen (mr). In de betreffende handreikingen is de toepassing van de amvb’s en regelingen toegelicht.

* introductie en overzicht
* het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) en de toepassing
* de mogelijkheid voor projectsaldering
* verplichtingen uit de ministeriële regeling ‘Beoordeling luchtkwaliteit 2007’
* een tijdsschema met data waarop de onderdelen inwerking treden
* overgangsrecht
* een overzicht met de belangrijkste verschillen tussen Blk 2005 en de ‘Wet luchtkwaliteit’
* nadere informatie over het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Zie voor verdere informatie de websitepagina: http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&VarIdt=8...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel