Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief aan B&W van Horst aan de Maas schrijft Behoud de Parel, dat het rapport van de GGD over de fijnstofproblematiek en MRSA onvolledig is en daardoor suggestief. Dat rapport heeft B&W laten maken, nadat een groep van 50 artsen in Noord-Limburg het college gewezen had op de risico’s van de komst van onder andere het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en composteerderij en een mestvergistingsinstallatie) voor de volksgezondheid. Volgens de actiegroep heeft de GGD strikt antwoord gegeven op vragen van B&W. En die vragen beperken zich tot de huidige situatie. Verder heeft de GGD zelf geen nader onderzoek gedaan op andere punten. Reden om aanvullende informatie te verstrekken, om het beeld compleet te maken.

Rapport niet gericht op vinden waarheid
Behoud de Parel stelt in haar brief dat de vragen van B&W en de antwoorden van de GGD er louter op gericht zijn zorgen, die leven onder de bevolking, te bagatelliseren. Om daarmee de weg vrij te maken voor het NGB. Het college stelt alles in het werk om het NGB binnen te halen. Het rapport heeft een meer politiek gemotiveerde lading en is niet onafhankelijk tot stand gekomen.

Kritiekpunten
De GGD-rapportage gaat uit van algemene informatie, zonder te letten op de specifieke situatie rondom Grubbenvorst. Zo wordt geen enkele rekening gehouden met de aanwezigheid van de autowegen A73/A67, terwijl de GGD wel opmerkt dat een “drukke straat” een ander beeld kan oproepen, dan ze in het rapport schetst. Ook de vele plannen rondom Grubbenvorst, zelf bron van fijnstof, mede door het aantrekken van verkeer, worden buiten beschouwing gelaten!
De GGD geeft toe dat blootstelling aan fijnstof slecht is voor de gezondheid, maar gaat vervolgens over op de normen voor fijnstof, die rondom Grubbenvorst (nog) niet bereikt zouden zijn. Daarbij laat de GGD de veel strengere (Europese) norm van PM 2,5 (nog kleinere deeltjes), die veel schadelijker zijn voor de gezondheid en de schadelijke piekbelastingen buiten beschouwing. De actiegroep vraagt B&W ook met betrekking tot PM 2,5 een nulmeting uit te voeren. Tot nu toe heeft B&W die verzoeken met betrekking tot PM 2,5 afgewezen!
Wat betreft de problemen rondom MRSA vraagt Behoud de Parel zich af, waarom de GGD niet in is gegaan op de wetenschappelijke bronnen die door de artsen naar voren zijn gebracht bij het aanbieden van hun petitie, dan wel andere wetenschappelijke bronnen, waarin de relatie MRSA en besmetting via luchttransport bestudeerd is. Ook vraagt de vereniging zich af, waarom het college het RIVM-rapport niet af, waarin de gezondheidsschade van onder andere MRSA (en ook fijnstof) nader uiteengezet wordt.
Behoud de Parel wijst er op dat wethouder Litjens eerder gesteld heeft dat er geen relatie is tussen de schaalgrootte van varkensbedrijven en MRSA. Toch heeft B&W daar geen vraag over gesteld. Terwijl de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) eerder gesteld heeft dat de stijging van het gebruik van antibiotica – direct gerelateerd aan het voorkomen van MRSA, zoals de GGD stelt - in Nederland, verklaard kunnen worden door onder andere de schaalvergroting van de bedrijven, de toegenomen infectiedruk en vraag vanuit de varkenshouders. We erkent de GGD dat een grotere schaal leidt tot grotere risico’s bij het falen of uitvallen van technische oplossingen. Met die conclusie komt verder niet terug in een eindconclusie!

In GGD-rapport staat geen conclusie
Behoud de Parel stelt dat in het rapport geen conclusies vermeld staan over de vraag of de zorgen omtrent de gezondheid van de burgers van Grubbenvorst wel of niet terecht zijn. De vereniging vraagt zich dan ook af, waar de conclusie – vermeld in Dagblad de Limburger – dat de komst van intensieve veelteelt geen gevaar oplevert door fijnstof, op gebaseerd is en of het college die conclusie daar zelf aan toegevoegd heeft.

Behoud de Parel