Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 12 februari presenteerden vier onderzoeksbureaus - (het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Tweede Kamer hun onderzoeksbevindingen ten aanzien van de gevolgen van de komst van megabedrijven.
De Tweede Kamer heeft deze opdracht verstrekt naar aanleiding van de maatschappelijke onrust over bouwplannen van megastallen.
Eerder al ontving de minister andere adviezen over megastallen, waaronder het advies van het College van Rijksadviseurs.

De conclusie van de onderzoeken, heel kort samengevat, luidt: Megastallen bieden - gezien vanuit het nationale niveau - kansen voor milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, en landschap, maar geeft risico’s voor de volksgezondheid.

Het ontstaan van megabedrijven in de intensieve veehouderij is volgens de onderzoekers beter voor het milieu, op nationale schaal gemeten. Dit is mede te danken aan het feit dat de nieuwe stallen kleinere bedrijven in de nabijheid van natuur en woonkernen vervangen. De milieusituatie op de lokaties waar de nieuwe stallen komen, gaat er op achteruit.

Wat betreft het dierenwelzijn wordt geconludeerd, dat het voor een varken of een kip niet veel uitmaakt of het op een groot of een heel groot bedrijf gehouden wordt, wanneer het hoogste ambitieniveau voor diergezondheid en dierenwelzijn is doorgevoerd.

De kans op infectieziekten van dier op mens wordt wel groter. Deze bedreiging is te verminderen wanneer aan de schaalvergroting extra voorwaarden worden gesteld. De randvoorwaarden die vanuit volksgezondheidperspectief gehanteerd moeten worden zijn het minimaliseren van het antibioticagebruik, voldoende grote afstand tussen bedrijven, geen combinatie van varkens en kippen op één megabedrijf en een stalontwerp gericht op een zo klein mogelijk risico op introductie en verspreiding van micro-organismen.

Inpassing van de bedrijven in het landschap tenslotte, zou ook goed mogelijk zijn.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel