Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Die vergadert donderdag 28 februari over de vier rapporten die op 12 februari gepresenteerd zijn aan de Tweede Kamer. De rapporten zijn opgesteld door het Milieu- en Natuurplanbureau, de Raad voor Dierenaangelegenheden, het RIVM en de Raad voor het Landelijk Gebied.

In de brief schrijft Behoud de Parel dat in de rapporten gesproken wordt over voorwaarden die aan megabedrijven gesteld moeten worden. Maar de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft al ingestemd met de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf en hoeft zich daarom straks niets aan te trekken van de te stellen voorwaarden

Rapporten
De rapporten van de vier instanties komen tot de conclusie dat de komst van megastallen op nationale schaal wellicht winst kan betekenen voor het milieu, maar plaatselijk zullen de bedrijven nog overlast betekenen voor de bevolking. Het gaat dan over zaken als ammoniak, fijnstof, geur en verkeersoverlast. Het RIVM concludeert dat er aan de megastallen een aantal gezondheidsrisico's kleven. Daarbij doelt ze met name op de fijnstof, de MRSA-bacterie in samenhang met het overvloedige gebruik van antibiotica en de verspreiding van allerlei infectieziektes (waarvan influenza - griep - de belangrijkste is). Ook wordt gesteld dat de grote bedrijven in te passen zijn in het (open) landschap, maar dat daarvoor wel een zogenaamd beeldkwaliteitsplan voor moet worden opggesteld.

Kritiek Behoud de Parel op rapporten
De rapporten zijn feitelijk een theoretische beschouwing op de problematiek, zo stellen de onderzoekers. Er is ten aanzien van megabedrijven nog weinig onderzoek gedaan. In haar brief geeft Behoud de Parel aan wat de komst van het NGB naar Grubbenvorst in de praktijk betekent. Zo wordt in de rapporten benadrukt, dat de milieuwinst op landelijke schaal behaald wordt, omdat elders stallen bij natuurgebieden en woonkernen oude en milieuonvriendelijke afbedrijven worden afgebroken. In het geval van het NGB is dat niet het geval. Wat het kippenbedrijf betreft vindt op zijn vroegst over drie jaar afbraak van oude stallen plaats en bij het varkensbedrijf is so sie so geen sprake van vervanging. Een van de participanten, Houbenstijn in IJsselsteijn, blijft daar doorgaan met zijn stallen, waarin 40.000 varkens gehuisvest zijn.
Daarnaast krijgt het bedrijf van de overheid zo maar 50% gratis dierrechten in de schoot geworpen. Dat betekent een toename van het aantal dieren in Nederland.

Wat betreft het behoud van het open landschap nabij Grubbenvorst geeft Behoud de Parel aan , dat het een illusie is dat er sprake kan zijn van inpassing. Daarvoor zijn de geplande gebouwen te omvangrijk. Verder moet een en ander gezien worden in combinatie met andere plannen rondom Grubbenvorst, die er voor zorgen dat Grubbenvorst helemaal dicht gebouwd wordt!

Weinig vertrouwen in plaatselijke bestuurders
Behoud de Parel heeft weinig vertrouwen in de plaatselijke bestuurders. Er is ingestemd met de komst van het bedrijf en door de wethouder is aangegeven dat de zorgen van Behoud de Parel met betrekking tot de gezondheidsrisico's niet gerechtvaardigd zijn. Terwijl het RIVM inmiddels de conclusie heeft getrokken dat die risico's wel degelijk aanwezig zijn. Zo geeft het RIVM aan dat een kippen- en varkensbedrijf minimaal één tot twee kilometer uit elkaar moeten staan om infecties (en mutaties van virussen in voor mensen gevaarlijke infecties) te voorkomen. Het kippen- en varkensbedrijf bij het NGB komen hooguit 750 meter uit elkaar te staan! Behoud de Parel vreest dat, nu het bedrijf zich mag vestigen, er geen voldoende maatregelen genomen worden. Verder stelllen de actievoerders dat de gemeente Horst aan de Maas weigert om een beeldkwaliteitsplan te maken, zoals door de vier instanties wordt geadviseerd. Wethouder Litjens wees het voorstel van de PvdA, op dit punt ondersteund door de SP, zonder enige moeite af. Ook is de vereniging van mening, dat er nauwelijks sprake kan zijn van adequate handhaving, omdat het NGB een gesloten systeem hanteert, waarbinnen controle door buitenstaanders nauwelijks mogelijk is!

Produceren voor de wereldmarkt
Het NGB zegt haar vlees te willen produceren voor de onderkant van de wereldmarkt. Dat betekent volgens Behoud de Parel, dat er met andere bedrijven geconcurreerd moet worden op bedrijfskosten. Die moeten zo laag mogelijk blijven. Nu zal het bedrijf nog propageren de beste maatregelen te nemen, maar als het er eenmaal staat, geldt de "dictatuur van de markt" en zullen alle goede voornemens als sneeuw voor de zon verdwijnen. In het begin kan dat deels nog opgevangen worden door het grote aantal subsidies die het bedrijf gaat krijgen van de overheid. Maar op den duur is dat uitgewerkt.

Uitnodiging voor bezoek
Behoud de Parel wijst er de kamerleden op, dat de rapporten van de vier instellingen een vooral theoretisch karakter hebben. Zij nodigt daarom de kamerleden uit, zelf te komen kijken en spreken met de burgers en boeren in de omgeving. Als dat niet mogelijk is, stelt Behoud de Parel voor dat er hoorzittingen georganiseerd worden met (actie)groepen uit Nederland, die de werkelijke praktijk kunnen schetsen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel