Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen betrouwbaar aan dat zij voldoen aan de duurzaamheidsdoelstel-lingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil. Deze doelstellingen zijn weergegeven in concrete criteria op het gebied van ammoniak en dierwelzijn. In eerste instantie is de MDV ontwikkeld voor pluimvee en varkens. In een later stadium kan de MDV worden uitgebreid met andere diercategorieën zoals melkvee, kalveren, konijnen en geiten en met nieuwe thema’s zoals energie, water (verbruik en lozing), broeikasgas-sen (methaan), mest (opslag, be- en verwerking), fijn stof, geur en geluid.

Stallen op de milieulijst MIA en Vamil 2008
Vanaf 1 januari 2008 kunnen stallen zich weer aanmelden voor de MDV om in aanmerking te komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of voor de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het percentage investeringsaftrek is voor MIA vastgesteld op 40%. Onder de Maatlat Duurzame Veehouderij vallen alle diercategorieën in de varkens- en pluimveesector. Om in aanmerking te komen voor de MIA- en/of Vamil-regeling dient een bedrijf punten te behalen op de ammoniakmaatlat en op de dierenwelzijnmaatlat. Voor beide maatlatten is een minimum aantal punten bepaald en voor de overige punten (de zogenaamde vrije ruimte) kan de ondernemer zelf kiezen of ze behaald worden op de ammoniakmaatlat dan wel de dierenwelzijnmaatlat of een combinatie van beide.

De volgende websites geven specifieke informatie over de MIA- en Vamil-regelingen:
www.vrom.nl/mia
www.senternovem.nl/VAMIL_MIA
www.belastingdienst.nl/zakelijk/investeringsregelingen

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel