Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vrijdag 14 maart vindt in Provinciale Staten een discussie plaats over de status van de natuurwaarden in natuurgebied “Kaldenbroek”, nabij Grubbenvorst. Gedeputeerde Staten willen, op verzoek van het college van B&W van Horst aan de Maas, de status van dit gebied verlagen, onder andere om daarmee de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) te vergemakkelijken. Vereniging “Behoud de Parel” uit Grubbenvorst heeft een rapport gestuurd naar alle leden van Provinciale Staten, waarin de natuurwaarden van Kaldenbroek nog eens op een rijtje worden gezet.

In het rapport van Behoud de Parel wordt ingegaan op de historie van Natuurgebied Kaldenbroek. In het verleden heeft dit gebied vaker op de nominatie gestaan, opgeofferd te worden aan externe belangen. Steeds leverde dat nogal wat commotie op, vanuit de burgerij.

Op basis van een inventarisatie van de natuurwaarden van Kaldenbroek in 1977 blijkt de buitengewone waarde van dit gebied. Kenners noemen het één van de topnatuurgebieden van Stichting het Limburgs Landschap. Rond 2000 dreigde Kaldenbroek te verdrogen. De aanpak door onder andere de Provincie Limburg, het Waterschap en Stichting het Limburgs Landschap keerde het tij op fenomenale wijze, getuige de vele rapporten – rond 2003 en later - hierover.

Behoud de Parel wijst er in haar rapport op, dat de provincie en de gemeente Horst aan de Maas nauwelijks (recent) onderzoek hebben verricht naar de natuurwaarden van Kaldenbroek. De in de zogenaamde Rode Lijst (een lijst van bedreigde flora en fauna en de benodigde maatregelen om de in de lijst voorkomende soorten te behouden) opgenomen flora en fauna, die terug te vinden zijn in Kaldenbroek, hebben provincie en gemeente over het hoofd gezien. Daarnaast wijst Behoud de Parel er op, dat in het verleden ten onrechte de zogenaamde “natte schraalgraslanden” niet zijn meegenomen als zijnde “voor verzuring gevoelig”. Verder stelt de vereniging vast dat het rapport “Bosbeleid Limburg, Onderzoek naar waardevolle bossen, maart 1999” niet betrokken is bij de besluitvorming. In het begeleidend schrijven door gedeputeerde Drs. W.G.N. Wijnen bij dit rapport wordt expliciet gewezen naar de A-status van Kaldenbroek. Ook wijst hij met klem naar het feit dat deze bossen vanuit alle beleidsterreinen bescherming dienen te krijgen.

Vereniging Behoud de Parel trekt uit haar bevindingen de conclusie, dat het onderzoek en vervolgens het vaststellen welke gebieden “zeer kwetsbaar gebied”(verzuringsgevoelig) zijn, door de Gemeente Horst aan de Maas en de Provincie Limburg dient te worden overgedaan. Daarbij moeten naar de mening van Behoud de Parel de wettelijke regels aangaande Uav/WAV en alle ander relevante Nederlandse en Europese wetgeving toegepast worden. De beleidsvrijheid die elke gemeente en provincie heeft inzake deze, dient volgens Behoud de Parel meegenomen te worden in de besluitvorming. De voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg stelt dat het niet meer dan billijk zou zijn, bezien vanuit de rumoerige historie rondom Kaldenbroek en de recente perikelen rondom het NGB, dat de Gemeente Horst aan de Maas en Provincie Limburg “hun wil tot goed bestuur” tonen naar de verontruste bevolking toe.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel