Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

LTO Nederland is bijzonder teleurgesteld en onthutst over een uitspraak van de Raad van State, waardoor vooralsnog een streep wordt gehaald door het Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000. Deze kwestie is medio vorig jaar geregeld en door de Tweede Kamer overgenomen. De bedrijfsontwikkeling van naar schatting bijna 10.000 veehouderijbedrijven rond Natura 2000 gebieden wordt door de uitspraak in ieder geval voorlopig geblokkeerd. LTO vindt dat minister Verburg (LNV) nu zo snel mogelijk een voorstel aan de Tweede Kamer moet doen voor een wettelijke regeling van het Toetsingskader.

Vooral melkveebedrijven en intensieve veehouderijbedrijven die al hebben geïnvesteerd in ammoniak-emissiearme stallen worden gedupeerd. ,,De uitspraak toont aan dat we met de Natuurbeschermingswet ten aanzien van Natura 2000 gebieden volkomen zijn doorgeschoten”, zegt Antoon Vermeer, vice-voorzitter van LTO Nederland.

De Tweede Kamer ging op voorstel van minister Verburg in mei 2007 akkoord met toepassing van het Toetsingskader. Daarin staan regels om uitbreiding van veehouderijbedrijven nabij Natura 2000 gebieden mogelijk te maken, zonder dat de natuur extra door ammoniak wordt belast. De recente uitspraak van de Raad van State volgt in een zaak over de uitbreiding van een veehouderijbedrijf op 850 meter afstand van het Natura 2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen. De provincie Noord Brabant verleende een Natuurbeschermingswet-vergunning na de aanvraag te hebben beoordeeld op basis van het Toetsingskader Ammoniak en Natura 2000.

Het Toetsingskader is wetenschappelijk onderbouwd door een rapport van Alterra. Kern van de regels is dat een veehouderijbedrijf alleen mag uitbreiden als het niet meer ammoniakbelasting veroorzaakt dan 5 procent van de zogeheten kritische depositiewaarde. In de kwestie waarin de Raad van State gisteren uitspraak heeft gedaan, bedroeg de belasting na uitbreiding slechts ca. 0,8 procent. De Raad van State stelt desondanks als voorlopig oordeel ernstige twijfel te hebben of het Toetsingskader voldoende waarborg biedt dat de vergunde uitbreiding geen significante gevolgen heeft. De Raad schorste daarom de vergunning.

Volgens LTO Nederland beschermt het Toetsingskader waar nodig de natuur en geeft ruimte aan ondernemers waar dat mogelijk is. De ammoniakuitstoot vanuit de veehouderij daalt al jaren, de individuele bijdrage van de ondernemers dicht bij het natuurgebied is te verwaarlozen. De Raad van State heeft geen oog voor deze feiten en rekent individuele ondernemers af op de hoge achtergrondconcentraties waar zij zelf geen invloed op hebben.

LTO Nederland wijst op de Natuurbeschermingswet. Het bewijs om geen zogezegde ‘significante gevolgen’ te veroorzaken is door een veehouderijbedrijf vrijwel niet te leveren. Het Toetsingskader bood de handvatten om aan die eis praktisch uitvoering te geven. De bepalingen van deze wet maken het volgens LTO Nederland vrijwel onmogelijk om een vergunning te verlenen aan veehouderijbedrijven tot vaak meer dan 3 km afstand nabij Natura 2000 gebieden. Dit is onhoudbaar en belemmert noodzakelijke investeringen in een duurzamere bedrijfsvoering. Het Toetsingskader heeft daarom een wettelijke grond nodig en die moet er wat LTO Nederland betreft zo snel mogelijk komen.
(Bron: LTO, donderdag 27 maart 2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel