Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

1-4-'08 * In de periode 2001 tot 2006 is de milieudruk van landbouwactiviteiten gedaald. Die trend blijkt nu echter te stokken. De gemakkelijkste en goedkopere maatregelen zijn genomen. Verdere innovaties blijven uit. In drie rapporten wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de duurzaamheid in de landbouw.

De cijfers over duurzaamheid van de landbouw laten geen grote veranderingen zien in de periode 2001 tot 2006, maar deze tonen grosso modo wel een ontwikkeling naar een landbouw die meer in overeenstemming is met de wensen van de samenleving. De milieudruk is tussen 2001 en 2006 gedaald, er is meer agrarisch natuurbeheer en meer transparantie richting de samenleving.
Er zijn ook zorgpunten. Het aantal innovaties in de primaire land- en tuinbouw is in de periode 2001-2006, mede door minder goede economische omstandigheden afgenomen. Daarnaast is er minder interesse bij de jeugd om te werken in de land- en tuinbouw. De milieudoelen uit het NMP-4 zullen bij de huidige trends niet worden gehaald, aangezien de meeste agrariërs de makkelijke en goedkopere maatregelen inmiddels hebben genomen.
• De ambities van de landbouwsector om te komen tot een duurzamere landbouw zijn vooral toegenomen op het vlak van ‘people’ aspecten. ‘Profit’ (het maken van winst) is en blijft het belangrijkste thema. De ambitie op het gebied van ‘planet’ (milieu) is over het algemeen niet toegenomen, met uitzondering van duurzame energie.
• De ambities van de sector liggen echter vooral bij verbetering van rentabiliteit en imago in het heden en minder bij doelen voor de lange termijn en bij doelen ‘elders’. Dit verklaart waarom de ambities om te luisteren naar de wensen van burgers en consumenten zijn toegenomen, maar de milieuambities (langere termijn) niet.
• De milieuambitie van de sector hangt samen met de beleidsdruk. Alleen als de overheid de ambitie van de sector prikkelt met regelgeving en financiële instrumenten verbetert de milieukwaliteit en blijven collectieve goederen zoals natuur en landschap behouden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel