Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Overijssel zoekt samen met het ministerie van LNV naar een bruikbare aanpak van de ammoniakproblematiek rond natuurgebieden in Overijssel. Om de natuurdoelen in de Natura 2000 gebieden te halen moet het ammoniakniveau in en rond die gebieden waarschijnlijk drastisch omlaag. Maar de ammoniakdepositie in Nederland wordt niet alleen veroorzaakt door de landbouw. Ook het verkeer en bedrijfsleven zijn belangrijke veroorzakers.
Verantwoordelijk gedeputeerde Piet Jansen vindt het onterecht dat individuele boeren daarvoor nu de rekening gepresenteerd kunnen krijgen: “Ik doe alles wat in mijn macht ligt om te voorkomen dat de landbouw in Overijssel rond Natura 2000 gebieden helemaal op slot moet om de natuurdoelen te halen. Ik hoop dat we in de beheerplannen toe kunnen werken naar een vermindering van de ammoniakdepositie op de lange termijn. Daarbij willen we een methode ontwikkelen die ook werkbaar is voor de landbouw. Ik vind het heel belangrijk dat er boeren in Overijssel blijven én dat we de natuur in Overijssel behouden. Het kan niet zo zijn dat de natuur de koeien als het ware verdrijft. Agrarisch landschap en natuur horen bij elkaar. Dat maakt Overijssel juist zo mooi.”

Daarom gaat de provincie samen met het ministerie van LNV een oplossing zoeken die ruimte biedt voor de landbouw zonder de natuurdoelstellingen aan te tasten. Hiervoor zal medio mei een ontwerpatelier worden georganiseerd door een onafhankelijk adviesbureau. Tijdens dit ontwerpatelier zullen deskundigen en belanghebbenden samen werken aan een bruikbare én juridisch houdbare aanpak. Daarbij zullen ze gebruik maken van ervaringen die in het beheerplan voor de Peelen in Noord-Brabant zijn opgedaan. Zeker is wel dat er geen kant-en-klare oplossing voorhanden is en dat creativiteit geboden is.

Toetsingskader Ammoniak
Zolang de beheerplannen niet van kracht zijn kon er - tot voor kort - aan de hand van het toetsingskader Ammoniak en Natura 2000 worden beoordeeld of boeren in de buurt van die natuurgebieden, voor zover het de ammoniakuitstoot betreft, mochten uitbreiden. Dit is nu ter discussie komen te staan door een (voorlopige) uitspraak van de Raad van State over de uitbreiding van een veehouderij in Noord-Brabant.

Gedeputeerde Jansen maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen hiervan voor de Overijsselse boeren: “Het toetsingskader bood al niet veel ruimte, maar als het niet meer kan worden gebruikt bij de vergunningverlening, kunnen veehouderijen bij natuurgebieden niet meer uitbreiden zolang er geen beheerplannen zijn. Er is dan geen methode meer om te onderbouwen dat er geen negatieve effecten door de uitbreiding zullen zijn. Dit heeft op het hoogste niveau alle aandacht. De minister van LNV heeft gezegd dat ze samen met alle betrokkenen wil zoeken hoe we uit deze impasse kunnen komen. Binnenkort is daar een overleg van de minister met al die betrokkenen over.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel