Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In onderstaande leest u de weergave (opgenomen in de notulen van de raad) van het spreekrecht voor raadsleden in de raadsvergadering van 25 maart 2008.
De heer Rooij, C.H.C. van (burgemeester)
De voorzitter deelt mee dat de heer Van der Weegen (PvdA) zich heeft aangemeld inzake advies dorpsraad over LOG Witveldweg.
de heer Weegen, R.M. van der (PvdA)
De heer Van der Weegen (PvdA) citeert een kop uit De Limburger van 14 maart 2008: "Geen advies dorpsraad Grubbenvorst". Drie weken geleden heeft men in de raad gesproken over de rol van de burgers bij een complexe gebiedsontwikkeling als een LOG. Door te stellen dat er geen advies is, slaat de wethouder de plank mis. Op deze wijze wordt de verwijdering tussen dorp en bestuur alleen maar groter. Er liggen namelijk twee adviezen: een advies, weliswaar en conceptadvies, van 8 oktober 2007 met het onderwerp Landbouwontwikkelingsgebied Witveld en de vorig jaar aan het college aangeboden dorpsontwikkelingsvisie. Nu zal men zeggen dat in het advies van 8 oktober toch alleen maar wordt ingegaan op het NGB. Dat is niet vreemd want daar ging en daar gaat de discussie over, ook in de gebiedsvisie met plaatjes van het NGB. Men weet dat de PvdA helaas niet kon instemmen met de gebiedsvisie. Het is en blijft lastig praten, ook voor een dorpsraad, over een visie waarbij één variabele tot constante is verheven. De dorpsraad heeft aangegeven tegen dergelijke grootschalige ontwikkelingen te zijn. In het DOV dat vorig jaar door de dorpsraad van Grubbenvorst aan het college was aangeboden, staat een duidelijke visie van het dorp over ontwikkelingen in het LOG Witveld: gebiedsvisie Witveldweg zonder grootschalige agrarische bedrijvigheid of windmolens;
het gebied tussen Lottum, Melderslo en Grubbenvorst moet de bestemming agrarisch hebben en houden; kleinschalige bedrijvigheid moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden; grootschalige ontwikkelingen verstoren de balans in dit gebied dat nog veel landschappelijke kenmerken heeft en mooi aansluit op de aanwezige fiets- en wandelpaden in een bosrijke omgeving.
Waarom laat men DOV's opstellen als men ze niet als een heel serieus advies beschouwt? Daarmee is overigens niet gezegd dat de gemeente altijd één-op-één moet besluiten. De wethouder vraagt zich op zijn weblog af hoe het zit met de zwijgende meerderheid in Horst aan de Maas rond het dossier Witveld. Daar is op twee manieren achter te komen. Een referendum is een instrument dat bij dit soort dossiers weinig soelaas biedt; men kan wel luisteren naar de bevolking en de signalen van de twee grootste dorpen die een negatief advies hebben uitgebracht en kijken en luisteren naar de 2500 handtekeningen. Welke zwijgende meerderheid?
de heer Rooij, C.H.C. van (burgemeester)
De voorzitter merkt op dat men de discussie over LOG Witveldweg in feite al heeft gehad. Maar misschien is het goed als de wethouder kort op deze specifieke vraag ingaat.
de heer Litjens, L.T.H. (wethouder)
Het lijkt wethouder Litjens niet zinvol om de discussie over te gaan doen; elk verhaal heeft twee kanten. Hij vindt het te kort door de bocht dat men suggereert de plank mis te slaan zonder dat er hoor en wederhoor is toegepast. Wat betreft het advies heeft de heer Van der Weegen (PvdA) zelf het antwoord al gegeven. Op het moment dat mensen tegen iets zijn, kan het ook zo zijn dat men luistert, maar luisteren wil niet altijd zeggen gelijk geven.
de heer Weegen, R.M. van der (PvdA)
De heer Van der Weegen vindt het jammer dat er niet ingegaan wordt op wat hij heeft gezegd. Het gaat hem over het feit dat gesuggereerd wordt dat de dorpsraad geen advies heeft uitgebracht. Hij vraagt niet om een inhoudelijke reactie op het LOG Witveld of op de zwijgende meerderheid. Het gaat er de heer Van der Weegen (PvdA) om dat men er drie weken geleden over heeft gesproken hoe men de burger zo goed mogelijk kan betrekken in dit soort trajecten. Door het signaal dat hij in de krant heeft gelezen en wat op de weblog van de wethouder wordt bevestigd, vindt hij dat een verkeerd signaal. Er staat: "Geen advies dorpsraad Grubbenvorst".
de heer Rooij, C.H.C. van (burgemeester)
De voorzitter heeft begrepen dat dat komt uit het gesprek dat de wethouder had met de dorpsraad. Hij vraagt de wethouder om dat zelf toe te lichten.
de heer Litjens, L.T.H. (wethouder)
Wethouder Litjens meent dat alles wat in de krant staat altijd door een bepaalde bril wordt bekeken. Als men de dorpsraad hoort, moet men hem ook horen maar hij heeft geen vraag in het betoog van de heer Van der Weegen (PvdA) gehoord. Daarom is het niet vreemd dat hij daar ook niet op heeft gereageerd. De wethouder heeft circa twee weken geleden overleg gehad met de dorpsraad over hoe het proces is verlopen met betrekking tot het LOG Witveld. De voorzitter van de dorpsraad heeft heel duidelijk aangegeven dat het een conceptadvies was. De wethouder heeft om een definitief advies gevraagd maar dat is er niet van gekomen. Daar kan men lang over praten maar dat is de werkelijkheid.
de heer Weegen, R.M. van der (PvdA)
De heer Van der Weegen (PvdA) heeft daar dan een andere mening over. De tekst op de weblog van de wethouder klopt dan niet.
de heer Litjens, L.T.H. (wethouder)
Wethouder Litjens vraagt wat er niet klopt.
de heer Rooij, C.H.C. van (burgemeester)
De voorzitter stopt de discussie en geeft de sprekers geen kans meer te reageren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel