Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel vraagt aan de gemeente Horst aan de Maas op korte termijn te reage-ren op haar verzoek te komen met een actieplan tegen fijnstof en een beleidsnota voor preventieve volksgezondheid in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksge-zondheid (WCPV). Daarnaast wordt gevraagd om een blijvend meetstation voor fijnstof.

In de brief wijst Behoud de Parel op onderzoek waaruit gebleken is dat de omgeving door de komst van een mega-mega varkens- en kippenstal (35.00 varkens en 1,2 miljoen kippen) te maken zal krijgen met een aanzienlijke verslechtering van de milieuomstandig-heden (fijnstof, ammoniak, geur). Daarnaast heeft het Europees Hof eind juli jl. bepaald dat EU-burgers op korte termijn een actieplan tegen luchtvervuiling kunnen verlangen van hun gemeente. Reden voor de vereniging een beroep te doen op Horst aan de Maas, om op korte termijn te komen met een actieplan. Vooruitlopend op het actieplan vraagt Behoud de Parel te komen tot de inrichting van een blijvend meetpunt voor onder andere fijnstof.

Ook wijst Behoud de Parel er op dat de gemeente in het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) een algemene verantwoordelijkheid heeft voor het scheppen van een gezonde omgeving. Om de vier jaar zijn gemeenten verplicht om een beleidsnota te maken op dit punt. De laatste (en overigens ook eerste) beleidsnota van de gemeente Horst aan de Maas dateert van oktober 2003. Dat zou betekenen dat er in oktober 2007 een nieuwe nota had moeten liggen. Dat is echter niet het geval! Nu de komst van de mega-megastal een aantal extra gezondheidsrisico’s met zich mee zal nemen (fijnstof, MRSA en infectieziekten) en deze risico’s in de nota van 2003 geen aandacht hebben gehad, lijkt de tijd rijp, volgens Behoud de Parel, een actualisatie van het preventieve gezondheidsbeleid te realiseren.

Bij de behandeling van de ingekomen brieven heeft de PvdA-fractie aangegeven de vragen in de brief te onderschrijven. De burgemeester zei toe zo snel mogelijk te reageren op de brief (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel