Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Van Gent (Groen-Links) stelt minister Verburg dat zij geen gezondheidsgarantie kan geven bij de komst van de megakippenstal, die onderdeel is van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) nabij Grubbenvorst. De minister in haar antwoord: “Bij een pluimveehouderij is er sprake van emissies, onder andere van fijnstof. In de milieuvergunning kunnen regels worden gesteld met als doel om negatieve effecten die door deze emissies worden veroorzaakt, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Niet élk effect kan worden uitgesloten, zodat de gevraagde garantie niet kan worden gegeven”. In haar brief aan de Tweede Kamer gaat de minister verder in op de luchtkwaliteit naar aanleiding van de plannen van het NGB.

Megastallen op industrieterrein?
Groen Links stelde in een brief van 2 juli 2008 of de minister de mening deelde van de heer Veerman dat megastallen een plaats moeten krijgen in gebieden met industriële productie? In het antwoord op deze vraag – verstrekt op 14 augustus 2008 - stelt Verburg, dat aan de vestiging van megastallen randvoorwaarden moeten worden gesteld om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te versterken. Provincies zijn daarvoor volgens haar verantwoordelijk en zullen in overleg met gemeenten een afweging maken omtrent de locaties en inpassing van megastallen in het landelijk gebied of op (agrarische) bedrijventerreinen. Hierbij gaat het ook om afwegingen met betrekking tot logistiek en infrastructuur, vormgeving/ontwerp en landschappelijke inpassing.
Volgens de minister zijn verschillende provincies samen met gemeenten bezig met een actief gebiedsproces om te bepalen waar de vestigingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderijbedrijven liggen. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, logistiek en infrastructuur, inpassing in het landschap en eisen op het gebied van duurzaamheid (milieu en dierenwelzijn). In dit kader kan de minister zich voorstellen dat megastallen een plaats kunnen krijgen op agroparken. Algemene (rijks)maatregelen om megastallen te (doen) verplaatsen naar gebieden met industriële productie, zoals in de vraag genoemd, doen volgens Verburg het belang van maatwerk tekort.

Ontbrekend meetpunt luchtkwaliteit
Op de vraag of er in de gemeente Horst aan de Maas een meetpunt luchtkwaliteit aanwezig is, antwoord de minister ontkennend. Volgens Groen Links kan de minister op die manier geen inzicht krijgen in de verhouding van de te verwachten fijnstofwaarden in de regio Horst aan de Maas en meer in het bijzonder Grubbenvorst ten opzichte van de normen die in Nederland en Europa worden gehanteerd. Verburg meent echter dat er wel inzicht is in de luchtkwaliteit. Niet elke gemeente heeft een eigen meetpunt luchtkwaliteit. Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM heeft enkele meetlocaties in Limburg (Vredepeel, Wijnandsrade, Heerlen). De provincie Limburg heeft eveneens enkele provinciale meetlocaties (Geleen, Maastricht). Aan de hand van deze meetgegevens zorgen berekeningen met modellen vervolgens voor inzicht in de situatie op een bepaalde locatie, geeft de minister aan in haar antwoord aan Groen Links.

Maar in de verhouding van de te verwachten fijnstofwaarden heeft de minister geen inzicht. De toekomstige situatie voor fijnstof wordt bepaald door de bestaande ‘achtergrondconcentratie’, vermeerderd met de uitstoot door het bedrijf. De achtergrondconcentratie kan volgens de minister worden afgelezen van de Grootschalige Concentratiekaarten van Nederland en varieert in Noord-Limburg tussen de 25 en 35 ug/m3 (jaargemiddelde fijnstofconcentratie). De uitstoot van het bedrijf is afhankelijk van het toegepaste huisvestingssysteem en eventuele emissiereducerende technieken. Op dit moment is nog niet bekend welke systemen en technieken worden toegepast. Op basis van de vergunningaanvraag en de bijbehorende milieueffectrapportage denkt Verburg dat inzicht wel te verkrijgen. Voor fijnstof (PM10) gelden de volgende grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens: 40 ug/m3 als jaargemiddelde concentratie en 50 ug/m3 als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze laatste maximaal vijfendertig maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Effect van Nieuw Gemengd Bedrijf op emissie van fijnstof is nog niet bekend
Zoals uit de beantwoording van de vragen van Groen Links Kamerlid Van Gent blijkt, heeft Minister Verburg van LNV nog geen inzicht in de uitstoot van fijn stof die de vestiging van het Nieuw Gemengd Bedrijf bij Grubbenvorst tot gevolg zal hebben. Daardoor kan ze ook (nog) geen gearanties geven met betrekking tot de gezondheidssituatie voor de bevolking. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van Ineke van Gent van GroenLinks.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel