Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Verburg van landbouw ziet geen reden om een moratorium in te stellen op de bouw van megastallen. Schaal op zich is voor Verburg geen onderwerp, het gaat om de uitwerking op voorwaarden op het gebied van people, planet en profit. Voor grote bedrijven is dus ruimte, mits de ondernemers erin slagen hun bedrijf in te passen in de wensen van de samenleving. Verburg schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Megastallen kunnen, mits duurzaam uitgevoerd. De concrete invulling per geval is een zaak van de betreffende ondernemers, de decentrale overheden en maatschappelijke organisaties, aldus Verburg.

Geen meerwaarde in nadere analyses
Gerenommeerde planbureaus, adviesraden en onderzoeksinstituten zijn al
om advies gevraagd. Deze adviezen geven samen een goed integraal beeld van het totaal aan kansen en risico’s van megastallen en over mogelijke mitigerende maatregelen waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Gelet op de vele aspecten die in de adviezen en analyses grondig aan de orde zijn gesteld, ziet Verburg dan ook geen meerwaarde in nadere analyses of aanvullende adviezen.

Extra maatregelen dierenwelzijn
Het toepassen van extra maatregelen voor dierenwelzijn in megastallen wil Verburg vooralsnog stimuleren en niet via regelgeving afdwingen. De minister vindt het van belang, mede vanwege de maatschappelijke discussies over megastallen, dat de betreffende ondernemers een voorhoedepositie innemen. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven. Waar nodig zal Verburg de betreffende ondernemers hierop aanspreken.

(Bron: Ministerie van LNV, 05/09/08)

In de bijlage vindt u de prciese vragen en antwoorden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel