Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Groengroep Sevenum en Behoud de Parel maken zich zorgen over de ambitieuze plannen in het kader van Klavertje Vier. Deze plannen zorgen er voor dat het open cultuurlandschap volgebouwd wordt en de leefbaarheid afneemt. Naar de mening van beide organisaties is er sprake van een “oneerlijk” proces ("zachte" functies leefbaarheid, open cultuurlandschap en milieu worden niet als volwaardig en sterk gezien), waardoor een ontwikkeling zonder einde in gang wordt gezet. Reden om een brief te sturen naar de fracties van Provinciale Staten van Limburg, de fracties in de Tweede Kamer, Minister Cramer en Minister Verburg en de gemeenteraad van Sevenum.

De groeperingen zijn bezorgd over de hoeveelheid plannen en de open eind planning. Dit leidt tot een groot verlies van waardevol open agrarisch gebied. Daarnaast brengen de plannen een enorme toename van verkeer en het opofferen van vele vitale agrarische bedrijven (koeien, boomteelt, akkerbouw).

Binnen de regio Noord-Limburg zijn op dit moment vele plannen in de maak onder de noemer Klavertje 4/Greenport, Greenportlane, Traffic Port en Landbouwontwikkelingsgebieden. De plannen zijn er op gericht om ruim 1000 hectare vol te bouwen en nog eens 1000 hectare cultuurlandschap om te vormen.

Beleidsstukken
Onderstaande beleidsstukken en berichten onderschrijven deze zorgen op Rijksniveau:
Ø Samenwerkingsagenda Mooi Nederland; SER ladder voor bedrijventerreinen (7-08):
motivering voor aanleg nieuwe bedrijventerreinen en inzet herstructurering bestaande bedrijventerreinen www.nederlandscultuurlandschap.nl
Ø Bloeiend bedrijventerrein, VROM.nl (1-07):
verloedering bedrijventerreinen vraagt om revitalisering www.VROM.nl/verrommeling
Ø Rijksadviseur wil grotere rol voor landschap (8-08):
landschap een meer beslissende rol bij ruimtelijke beslissingen
Ø Wat nou landschap? Geef uw mening! (8-08):
meningsvorming voor LNV en VROM over landschap tbv Nota Landschap
Ø Aangenomen Motie Tweede Kamer Nota Ruimte 29 435 Nr. 195, verzoek om verdere verrommeling van landschap te voorkomen
Ø Stop na Hoekse Waard met meer bedrijventerreinen AGD.nl (6-08):
na afblazen bedrijventerrein Hoekse Waard ook andere plannen kritisch bekijken
Ø CDA tegen omzetten in natuur van goede landbouwgrond AGD.nl (6-08):
Heroverwegen opofferen goede landbouwgronden voor natuur, maar ook voor andere functies welke ruimte vragen
Ø OESO Rural Revieuw (29-7-08):
vraagt meer aandacht voor landschap door bundeling verstedelijking en infrastructuur
Ø Mooi Nederland; werken aan kwaliteit (5-08 VROM nieuwsbrief)
Ø Als buiten je lief is…. (31-7-08):
visie van actieve burgers over landschap in Nederland www.minlnv.nl

Eenzijdige economische argumenten
De voorgaande stukken ondersteunen naar de mening van de Groengroep Sevenum en Behoud de Parel de zorgen over agrarische cultuurlandschap en de verdere verstedelijking van landschap in Noord Limburg. De verstedelijking wordt volgens hen vanuit eenzijdige (bedachte) economische motieven, (bedachte noodzakelijke) werkgelegenheid onder de vlag van Floriade en andere groene (schijn)vertoningen gepresenteerd, maar werkelijke noodzaak is hierbij geen vertrekpunt. Alternatieven van revitalisering en bundeling van industriegebieden welke behoud van cultuurlandschap, open ruimte en leefbare en aantrekkelijke omgeving tot gevolg hebben, zijn niet aan de orde in Noord- Limburg. Daarnaast komt de verkeersveiligheid van de bewoners en het behoud van vitale agrarische grondgebonden bedrijven in het gedrang en zijn ten dode opgeschreven.

Vragen
In hun brief vragen Groengroep en Behoud de Parel:
Ø De provincie Limburg en gemeenten te eisen om hun ambitieuze plannen te onderbouwen met de vraag: wat is de werkelijke noodzaak van nieuwe bedrijventerreinen en de noodzaak van werkgelegenheid voor de eigen regio? Eerst zou ingezet moeten worden op revitalisering van bestaande gebieden, alvorens nieuwe open gebieden vol te bouwen of om te vormen.
Ø De provincie Limburg en gemeenten te eisen om zeer zuinig te zijn op open ruimten, agrarisch cultuurlandschap om in te werken, wonen, recreëren en voor flora en fauna, maar ook de verkeersveiligheid in de gaten te houden en voor bestaande agrarische bedrijven een duurzame toekomst hier te behouden.
Ø De provincie Limburg en gemeenten op te roepen plannen niet eenzijdig te laten sturen door projectontwikkelaars en economische machten, maar ook leefbaarheid van de eigen omgeving en de bewoners een vertrekpunt te laten zijn.
Ø Zeer kritisch te zijn richting Greenport en andere plannen (Floriade), welke juist onevenredige en ondoorgrondbare en ongebreidelde bebouwing oplevert en afbraak van het open agrarische cultuurlandschap betekent.

Reactie SP-fractie In Provinciale Staten van Limburg
Pierre Diederen, Statenlid voor de SP in het Limburgs Parlement, zegt in een reactie op de brief van de Groengroep Sevenum en Behoud de Parel blij te zijn met de brief. Hij meldt dat ook binnen de fractie van de SP grote zorgen leven over de manier waarop het landschap in de regio Venlo en in Klavertje 4 verandert. "Wij zijn er van overtuigd dat het vermarkten van de openbare ruimte niet de juiste weg is om het publieke belang te behartigen en daarom volgen wij kritisch de ontwikkelingen in Klavertje 4. Wij zijn met name alert als het werkgelegenheidsargument wordt gebruikt: Het is nodig voor de werkgelegenheid dat……. En dan volgt de aankondiging van een belangrijke ingreep", aldus Diederen. De SP denkt dat het helemaal niet gaat om werkgelegenheid bij tal van ontwikkelingen: "Wij denken dat het gaat om geld verdienen, veel geld verdienen door projectontwikkelaars en andere ondernemers die weloverwogen zelfbelang behartigen en die geen enkele boodschap hebben aan het belang van Jan en alleman".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel