Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (hierna Geurwet) in werking getreden. Deze wet bevat standaardnormen voor geurbelasting veroorzaakt door veehouderijen. Deze moeten in acht genomen worden bij de beoordeling van aanvragen van vergunningen op basis van de Wet milieubeheer. Ook moet het aspect geur getoetst worden bij ruimtelijke ontwikkelingen (omgekeerde werking). De Geurwet biedt de gemeente tevens de mogelijkheid binnen de daarin genoemde bandbreedte andere normen te hanteren, zodat ze een instrument in handen krijgt om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in haar gebied te sturen. Voor de gemeente Horst aan de Maas zal dan een ontwikkelingsgerichte keuze in de drie speerpunten toerisme, agribusiness en leefbaarheid gemaakt worden. De normen kunnen strenger zijn in overbelaste gebieden of juist ruimer in onderbelaste gebieden. Vooruitlopende daarop bood de nieuwe wet de mogelijkheid om een aanhoudingsbesluit te nemen. Het aanhoudingsbesluit had als gevolg dat vergunningaanvragen van veehouderijen tijdelijk (voor een jaar) werden aangehouden. Hiermee is te voorkomen dat veehouderijen ontwikkelingsmogelijkheden op ongewenste locaties gaan benutten zolang de gemeente geen nader onderzoek naar de gemeentelijke geursituatie heeft uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 6 februari 2007 een aanhoudingsbesluit genomen om te onderzoeken of de gemeente moet kiezen voor een afwijkende geurnorm. Op 6 februari 2008 is het aanhoudingsbesluit vervallen.
Sindsdien worden de standaardnormen uit de Geurwet gehanteerd bij vergunningverlening en ruimtelijke ontwikkelingen. Ten opzichte van andere jaren zijn er in de periode daarna niet meer milieuvergunningen voor veebedrijven aangevraagd dan de reguliere werkstroom.

Vraagstelling
Over de geursituatie in en rondom agrarische veebedrijven in Horst aan de Maas zijn een drietal vragen actueel. Dient de gemeente afwijkende geurnormen te hanteren ten opzichte van de standaardnormstelling in de Geurwet? Welke nadere uitleg geeft de gemeente aan de definitie van een geurgevoelig object uit de Geurwet? En hoe dient de gemeente om te gaan met de geurnormstelling bij verblijfsobjecten van arbeidsmigranten? Over die vragen gaat de gemeenteraad van Horst aan de Maas op dinsdag 30 september in discussie.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel