Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Behoud de Parel heeft op 21 oktober jl. antwoord gekregen van het College van B&W op een brief van 13 augustus jl., waarin gevraagd wordt om vóór 1 september antwoord te geven op de vraag of de gemeente een actieplan fijnstof wil opstellen, een meetpunt wil installeren bij Grubbenvorst en een preventief gezondheidsbeleid wil opstellen. Geantwoord wordt dat men bezig is een meetpunt te realiseren en in dat kader overleg te voeren met Maastricht. Op de andere punten reageert het college afwijzend.

Actieplan Fijnstof
Behoud de Parel heeft aan het College van B&W gevraagd een "Actieplan fijnstof" op te stellen in verband met de vele plannen die rondom Grubbenvorst te verwachten zijn en die met elkaar veel fijnstof zullen veroorzaken (direct als gevolg van uitstoot, zoals bij het Nieuw Gemengd bedrijf en de Zandverwerkingscentrale en indirect als gevolg van het vrachtverkeer, dat de bedrijvigheid met zich mee zal brengen).
In reactie op dat verzoek schrijft B&W dat er naar haar mening geen overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen geconstateerd zijn en dat daarom een actieplan niet nodig is. En ook een preventief actieplan om te veel fijnstof te voorkomen, is volgens het college niet nodig. B&W stelt dat haar uitgangspunt is dat de Europese en landelijke wetten en richtlijnen gevolgd worden, met als doel een gezond woon- en leefklimaat, zonder overschrijdingen van de normen.

Meetpunt
Het college van B&W is inmiddels wel al bezig met het realiseren van een permanent meetpunt nabij Grubbenvorst, om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te kunnen meten. Aan de provincie is gevraagd om meetapparatuur die elders niet meer gebruikt wordt, te verplaatsen naar Grubbenvorst. Indien de gemeente een nieuw meetpunt had moeten inrichten was dat volgens B&W veel te duur geweest. Volgens informatie die Behoud de Parel heeft ingewonnen, zou meetapparatuur zo'n 100.000 euro kosten.
Volgens de gemeente is een langjarige meting veel betrouwbaarder dan een nulmeting, waar eerder om gevraagd was. Bovendien, zo stelt het college in haar brief, kan de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in de loop der tijd gevolgd worden.
Behoud de Parel berichtte reeds eerder over deze toezegging en meldde dat Litjens tegemoet gekomen was aan het verzoek van Behoud de Parel. Als door een bij gestoken, reageerde Litjens op zijn weblog (zie bijlage) met de opmerking dat niet het verzoek van Behoud de Parel reden was om een meetstation te realiseren, maar een eerdere toezegging aan de Dorpsraad van Grubbenvorst.

Preventief gezondheidsbeleid
In haar brief van 13 augustus wees Behoud de Parel er op dat de gemeente Horst aan de Maas de wettelijke verplichting heeft elke vier jaar een preventief gezondheidsbeleid op te stellen. Het "oude" beleidsplan dateert van 2003. Er had dus al een nieuw beleidsplan moeten liggen. B&W stellen nu, dat ze bezig zijn met het opstellen van een nieuwe nota volksgezondheid voor de periode 2009-2012. In december 2008 zou een conceptnota aan de gemeenteraad gestuurd worden. In de nota wordt gekozen voor de landelijke vastgestelde thema's roken, schadelijk alcoholgebruik, voeding en beweging, depressie, angsstoornissen, dementie en eerstelijnszorg. De wettelijke verplichting om lokaal een preventief gezondheidsplan op te stellen is juist ingesteld vanuit de opvatting dat de bestuurders lokaal het beste weten, welke gezondheidsrisico's aanwezig zijn. je zou - vanuit dat standpunt - mogen verwachten dat de gemeente niet de landelijke thema's over neemt, maar lokale risico's probeert uit te sluiten met lokaal preventief beleid. Volgens het college kan de luchtkwaliteit niet in de gekozen prioriteiten meegenomen worden, omdat het een te specifiek thema is, om met andere prioriteiten een samenhangend geheel te vormen. daarom - zo stelt het college - zal het ook niet in een apart hoofdstuk besproken worden. Overigens - zo stelt Behoud de Parel - zijn er niet alleen gezondheidsrisico's als gevolg van de toename van fijnstof, maar ook met betrekking tot andere risico's, zoals influensa (met name samenhangend met de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf, waar het RIVM op gewezen heeft) en de risico's van de MRSA-bacterie, ook in relatie tot de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf. ook deze risico's komen niet terug in de beleidsnota, zo mag geconcludeerd worden uit de brief van de gemeente.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel