Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De afgelopen decennia is de structuur van de agrarische sector in Nederland sterk veranderd: het aandeel van de sector in de nationale economie is afgenomen, de aantallen bedrijven en arbeidskrachten zijn stelselmatig verminderd en de blijvende bedrijven zijn vergroot. De arbeidsproductiviteit is over de hele linie toegenomen en het aandeel van de minder grondgebonden productierichtingen (zoals varkenshouderij en tuinbouw) is gegroeid.

In het rapport 'Agrarische structuur, trends en beleid' worden deze veranderingen nader beschouwd, met bijzondere aandacht voor het overheidsbeleid. Volgens de studie zijn de processen van bedrijfsbeëindiging en schaalvergroting vooral bepaald door het duurder worden van arbeid, in combinatie met het beschikbaar komen van arbeidsbesparende technische mogelijkheden. De richting van deze processen is nauwelijks beïnvloed door het landbouwbeleid.

Beleidsmaatregelen die aangrijpen bij productiefactoren (vermindering van arbeid, het stimuleren van investeringen) hebben de processen wel versneld. De effecten van prijsondersteuning op de structurele ontwikkelingen zijn minder duidelijk, maar waarschijnlijk beperkt. De verschillen in schaalvergroting tussen de diverse onderdelen van de land- en tuinbouw hebben vooral te maken met de uiteenlopende mate van grondgebondenheid.

De inkomensontwikkeling in de beschouwde periode was, althans vanaf het begin van de jaren negentig, minder gunstig door achterblijvende prijzen. Dat was een van de redenen waarom agrariërs op zoek zijn gegaan naar andere inkomensbronnen, binnen of buiten het bedrijf. De laatste 15-20 jaar is de agrarische productie aanzienlijk trager gegroeid dan in de decennia daarvoor.

(Bron: LEI Wageningen, 27-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel