Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft in een persbericht bekend gemaakt dat zij geen extra voorwaarden voor nieuwvestiging van megastallen in Landbouwontwikke-lingsgebieden wil formuleren. Het College van GS is van mening dat bestaand beleid en regelgeving voldoende waarborgen biedt. De Vereniging Behoud de Parel is het daar niet mee eens en heeft daarom een burgerinitiatief ingediend - ondersteund door zo'n 4000 Limburgers. Daarin wordt voorgesteld wél extra voorwaarden te stellen aan de inrichting van Landbouwontwikkelingsgebieden.

Aanbieden burgerinitiatief
Door de vereniging Behoud de Parel is op vrijdag 19 september 2008 aan de voorzitter van Provinciale Staten het burgerinitiatiefvoorstel "JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen" aangeboden. In het burgerinitiatief wordt verzocht het Reconstructieplan voor Limburg zodanig aan te passen dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). De voorwaarden richten zich met name op de schaalgrootte en effecten op milieu en volksgezondheid.

GS willen geen wijzigingen
Gedeputeerde Staten zien in het Burgerinitiatief geen reden om het Reconstructieplan, zoals door Provinciale Staten in 2004 is vastgesteld, te wijzigen. Volgens GS betekent de realisatie van moderne megastallen in daartoe aangewezen LOG's een sanering van verouderde bedrijven op locaties bij natuurgebieden en woonkernen. Behoud de Parel wijst er in een commentaar op dat in het geval van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,3 miljoen kippen en 35.000 varkens) niet alle stallen gesloopt worden, zoals het college stelt. Zo blijven de varkensstallen (met in totaal zo'n 40.000 varkens) van Houbensteijn (in IJsselsteijn, Venray), één van de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf, gewoon overeind. Behoud de Parel wijst er daarnaast op dat de andere partner van het Nieuw Gemengd Bedrijf - Kuijpers Kip - helemaal niets met de regio te maken heeft en wel een gigantisch bedrijf neerzet, waardoor de lokale veehouders weg worden geconcurreerd. Ondertussen verliest Gedeputeerde Driessen uit het oog, dat het Nieuw Gemengd Bedrijf zomaar 50% gratis dierrechten ontvangt, zodat er per saldo altijd een toename is van uitstoot...

Het doel van het Reconstructieplan wordt naar de mening van Behoud de Parel ook om andere redenen niet bereikt. Kleinere gezinsbedrijven - die ook zouden willen verplaatsen, omdat ze gelegen zijn nabij een woonkern - kunnen misschien niet verkassen, omdat zij worden opgezadeld met extra kosten die het LOG Witveld met de komst van het NGB met zich mee brengt, die zij niet kunnen dragen en waardoor ze af moeten haken.

Het college van GS stelt dat de nadere invulling van de landbouwontwikkelingsgebieden door gemeenten ook geen aanleiding geeft tot aanvullende voorwaarden. De betrokken gemeenten zouden volgens GS een zorgvuldige procedure doorlopen, waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen en getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid. Ook die stellingname bestrijdt Behoud de Parel. Het gemeentebestuur van Horst aan de Maas bijvoorbeeld heeft de stellingname van Behoud de Parel wel aangehoord, maar niet echt geluisterd. Steeds als argumenten ingebracht werden door Behoud de Parel stelde het college van B&W in de persoon van wethouder Litjens dat Behoud de Parel ongelijk had of zelfs halve en hele onwaarheden sprak. Waarna steevast na verloop van tijd bleek dat de argumenten van Behoud de Parel toch wel hout sneden...

Geen beperkingen aan omvang van megabedrijven
Gedeputeerde Staten achten het niet wenselijk om grenzen te stellen aan de omvang van een bedrijf of enkel bedrijven toe te staan die voedsel produceren voor de regio (waarmee door Behoud de Parel gedoeld wordt op productie voor West Europa). Volgens GS kan een grootschalig bedrijf dat over de modernste technieken beschikt vaak minder overlast veroorzaken dan een klein verouderd bedrijf. Daarop reagerend stelt Behoud de Parel, dat er onderzoek heeft plaats gevonden door een onderzoeksbureau - Blonk Milieu Advies - dat stelt, dat de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf wel degelijk meer uitstoot van fijnstof en ammoniak zal veroorzaken en dat een eventueel duurzaam karakter van het bedrijf sterk afhankelijk is van de kwaliteiten van het management van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Wat dat laatste betreft gaat Behoud de Parel er van uit dat de initiatiefnemers van het NGB wel goede intenties zullen hebben, maar in tijden dat het slechter gaat zal de neiging groot zijn wat minder aandacht te besteden aan milieu- en gezondheidseffecten. De schaalvergroting zal er toe leiden dat in de meer gesloten bedrijfsstructuren bepaalde ziektekiemen beter gedijen en het aantal transportbewegingen in de regio zal enorm toenemen.
Behoud de Parel wijst er ook op dat het College van B&W nauwelijks rekening houdt met het feit dat er rondom Grubbenvorst naast de plannen voor het Nieuw Gemengd Bedrijf nog veel meer nieuwe plannen gelanceerd zijn (uitbreiding veiling, komst Floriade, vestiging van een zandverwerkingscentrale aan de Maas, ontwikkelling van een bedrijventerrein (Trade Port Noord) en een glastuinbouwgebied (Californië) met een oppervlak van 145 ha.). Al deze plannen brengen enorm veel vrachttransporten met zich mee, die op haar beurt bij zullen dragen aan een enorme stijging van de fijnstof in de lucht. Daarover maakt de bevolking in Grubbenvorst zich erg veel zorgen.

Gedeputeerde Staten zegt met haar standpunt aan te sluiten bij de adviezen over megastallen die afgelopen jaar op verzoek van de Tweede Kamer zijn uitgekomen. De algemene conclusie uit deze onderzoeken is dat ten opzichte van de bestaande intensieve veehouderijbedrijven de ontwikkeling van megastallen juist kansen biedt op het gebied van milieu, landschap en dierwelzijn. Volgens Behoud de Parel bekijkt het college van GS die rapporten welk erg sterk vanuit een "zonnig perspectief". De negatieve kanten van de komst van megastallen, die ook in de rapportages aan de Tweede Kamer gesignaleerd worden, worden door het college buiten beschouwing gelaten. Zo ziet GS bijvoorbeeld geheel over het hoofd dat in één van de rapportages - die van het RIVM - gesteld wordt dat er een aantal gezondheidsrisico's zijn. Daarbij wordt met name gewezen op fijnstof, MRSA (in combinatie met een toenamend gebruik van antibiotica bij schaalvergroting) en influenza. Met betrekking tot dat laatste risico stelt het RIVM dat er voor zorg gedragen dient te worden dat kippenstallen en varkensstallen ver genoeg ( 1 tot 2 kilometer) uit elkaar moeten staan. Om daarmee te voorkomen dat virussen tussen kippen en varkens uitgewisseld worden, waarna deze virussen extra gevaarlijk worden voor de mens. Laat nu het kippenbedrijf van het Nieuw Gemengd Bedrijf net op 1 kilometer van het varkensbedrijf staan! En op nog veel kortere afstand van waar het kippenbedrijf gepland is, staat nu al een varkensbedrijf.

Tenslotte - zo stelt Behoud de Parel - wordt ook niet ingegaan op draagvlak bij de mensen die in het gebied wonen. Terwijl Gedeputeerde Driessen tijdens de presentatie van het Reconstructieplan nog zo nadrukkelijk zei dat de lokale bevolking nauw betrokken moest worden bij de uitvoering van het reconstructieplan.

Debat in Provinciale Staten
Behoud de Parel wijst er in haar reactie op de stellingname van Gedeputeerde Staten op, dat er nog een behandeling van haar voorstellen gepland staat in Provinciale Staten. Indien Provinciale Staten in meerderheid de voorstellen van Behoud de Parel - geheel of gedeeltelijk - overneemt, dan dient het College van GS Provinciale Staten daarin te volgen. Op 28 november 2008 behandelt Provinciale Staten het burgerinitiatief in de commissie Fysiek Domein. Behoud de Parel is voor die commissievergadering uitgenodigd, om haar plannen nader toe te lichten en met de Statenleden in discussie te gaan. Het Burgerinitiatief zal dan vervolgens op 19 december worden behandeld in de vergadering van Provinciale Staten. Pas dan is duidelijk of de Staten GS willen volgen óf dat het standpunt van GS terzijde wordt geschoven.

Juridische stappen
Indien het reconstructieplan niet gewijzigd wordt, overweegt Behoud de Parel juridische stappen te ondernemen, om in ieder geval de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf Naar Horst aan de Maas (nabij Grubbenvorst) te voorkomen.

U kunt via de link een radio-interview beluisteren van Gedeputeerde Ger Driessen (CDA), waarin hij het standpunt van Gedeputeerde Staten nader toelicht: http://www.l1.nl:80/mediaplayer_landingpagina/_rp_links1_landing/1_true/....
En in de volgende link kunt u het commentaar horen van Paul Geurts (Behoud de Parel): http://www.l1.nl:80/mediaplayer_landingpagina/_rp_links1_landing/1_true/...

Behoud de Parel