Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De landbouwcommissie van de Tweede Kamer voert in de eerste week van december overleg over het ammoniakbeleid met de ministers Cramer (VROM) en Verburg (LNV). De commissie heeft dat vanmiddag besloten in een procedurevergadering. De Kamerleden Koopmans (CDA) en Snijder-Hazelhoff (VVD) willen op korte termijn overleg met de beide ministers over Cramers weigering uitstel te verlenen voor stalaanpassingen.

De beide Kamerleden zijn er zeer verbolgen over dat de minister geen uitvoering wil geven aan een twee jaar geleden aangenomen Kamermotie. Daarin wordt gevraagd de verplichte aanpassingen van bestaande varkens- en pluimveestallen wegens ammoniakemissie uit te stellen van 2010 tot 2012/13. Minister Cramer heeft vorige week in een brief aan de Kamer geschreven dat de ammoniakuitstoot geen ruimte voor uitstel geeft.

De Kamercommissie wil het overleg over Cramers brief combineren met de kabinetsreactie op het advies Trojan over het toetsingskader ammoniak. Adviseur Carlo Trojan deed in juni jl. aanbevelingen voor een andere werkwijze bij de beoordeling van vergunningaanvragen voor veehouderijen bij Natura 2000-gebieden.

Vanmiddag kwam onder Kamerleden irritatie aan het licht over de tijd die minister Verburg neemt om op die aanbeveling te reageren. De Kamercommissie vraagt haar eind deze maand met een reactie te komen, zodat er begin december over gepraat kan worden.

(Bron: Boerderij, 11-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel