Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vier sectoren van de dierhouderij hebben op 3 december een convenant ondertekend om antibioticaresistentie tegen te gaan. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) was daarbij aanwezig.

Het convenant is opgesteld door de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij, die dit voorjaar werd ingesteld door minister Verburg. In de taskforce zijn 4 vleessectoren vertegenwoordigd: varkens-, kuikens-, kalveren- en rundvee. De taskforce is ingesteld vanwege de toenemende zorg over het gebruik van antibiotica in de dierhouderij die tot antibioticaresistentie en daarmee tot volksgezondheidsproblemen kan leiden. Het convenant wordt ondertekend door een tiental koepelorganisaties uit de primaire sector, de verwerkende industrie, de veevoederindustrie en de dierenartsen.
Afspraken

Het is de eerste keer dat deze partijen afspraken op dit terrein maken. Belangrijke afspraak is dat er een één-op-één-relatie komt tussen de veehouder en de dierenarts. Verantwoord antibioticagebruik en het voorschrijfgedrag worden hiermee beter gewaarborgd. Ook komt er een systeem waarmee veehouders of praktijken die veel antibiotica verbruiken, kunnen worden gedetecteerd en vindt er monitoring van antibioticagebruik en -resistentie plaats bij de sectoren. Daarnaast is er recent een onderzoek opgezet naar alternatieven voor antibioticagebruik. Ook wordt het lopende onderzoek naar de MRSA-problematiek voortgezet.
Verguld

Minister Verburg is verguld met het resultaat: "Het was niet altijd even gemakkelijk. Maar u zette toch maar met elkaar deze ambitieuze, duurzame stap. Ik zeg met nadruk 'niet gemakkelijk', want u had een gevoelig thema in handen. Maar omdat ù zo voortvarend was en bent, erkent nu een hele keten van partijen de problematiek. De ondernemer draagt verantwoordelijkheid voor het toedienen, de dierenarts voor het voorschrijven. Ik waardeer het dan ook dat hier de afspraken liggen voor een één op één relatie tussen veehouder en dierenarts."

(Bron: Ministerie van LNV, 3-12-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel