Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het toetsingskader ammoniak maakt plaats voor een handreiking aan het bevoegd gezag. In veel gevallen zullen dit de provincies zijn. Deze handreiking kan het bevoegd gezag helpen bij de afweging of bestaand gebruik, nieuwvestiging of uitbreiding van activiteiten met stikstofuitstoot in of in de omgeving van Natura 2000-gebieden kan worden toegestaan of niet. De handreiking is een hulpmiddel voor de periode totdat Natura 2000-beheerplannen van kracht zijn geworden. Het is niet een tot in detail ingevulde handreiking. Het bevoegd gezag krijgt de ruimte om tot een evenwichtig oordeel te komen op gebiedsniveau.

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de handreiking samen met de andere betrokken partijen gemaakt. Aanleiding was het rapport van de taskforce Stikstof/ammoniak i.r.t. Natura 2000.

Taskforce
De taskforce was ingesteld na een uitspraak en advies van de Raad van State. Volgens de raad bood het toetsingskader ammoniak onvoldoende zekerheid dat de natuurwaarden in Natura 2000-gebieden niet worden aangetast. Provincies konden met het toetsingskader ammoniak relatief eenvoudig beoordelen of veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden mochten uitbreiden of niet. Ook konden provincies met het toetsingskader beoordelen of nieuwe bedrijven zich er konden vestigen. De ammmoniakuitstoot na uitbreiding of nieuwvestiging en de kritische depositiewaarde van toepassing op een Natura 2000-gebied waren daarbij bepalend.

Afzonderlijke toets
Uit de uitspraak en het advies van de Raad van State kan niet de conclusie worden getrokken dat uitbreiding van veehouderijbedrijven niet meer mogelijk is. Voor een vergunning is nu steeds een afzonderlijke toets nodig van de effecten op een Natura 2000-gebied. De handreiking geeft het bevoegd gezag aanwijzingen voor het doorlopen van zo'n toets.

(Bron: Ministerie van LNV)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel