Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

‘Overdoen!’ Dat vindt Vereniging Behoud de Parel van het in juni 2008 gepresenteerde luchtkwaliteitsprogramma van de regering (NSL), waarop tot voor kort ingesproken kon worden. Met dit plan hoopt Nederland in Brussel uitstel te krijgen om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. ‘Het betreft een document, waarin valse aannames worden gehanteerd, onjuiste gegevens zijn opgenomen en de ogen gesloten worden voor de werkelijke problematiek’ zegt André Vollenberg, de voorzitter van Behoud de Parel.’

De overheid vindt luchtkwaliteit een lastig onderwerp omdat dit grote gevolgen kan hebben voor bouwplannen. Creatief rekenen om aan de norm te voldoen is dan een gemakkelijke oplossing. Zeezout hoeft bijvoorbeeld niet meer meegeteld te worden in de berekening van fijn stof waardoor meer fijn stof binnen de norm past, zo stel Behoud de Parel in haar uitgebreide en uitvoerig gedocumenteerde inspraakreactie. En naar de mening van Behoud de Parel wordt er ook te weinig rekening gehouden met de kleine fijnstofdeeltjes in de lucht. Die – ook volgens Europese normen – veel gevaarlijker zijn voor de volksgezondheid.

Behoud de Parel, dat zich inzet vóór een gezond en leefbaar Grubbenvorst en daarom ten strijde trekt tegen allerlei projecten rondom Grubbenvorst (Greenport Venlo - met de onderdelen Klavertje Vier, Greenportlane, Tradeport Noord, Floriade, Californië en Siberië -, het Nieuw Gemengd Bedrijf - NGB: 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie -, de uitbreiding van de veiling en de zandverwerkingscentrale aan de Maas) stelt dat de fijnstof, afkomstig van deze projecten én de met deze projecten samenhangende transporten niet in kaart is gebracht, terwijl hier feitelijk sprake is van accumulatie van fijnstof. Naar de mening van Behoud de Parel dient de Regio Venlo beschouwt te worden als een aparte agglomeratie, vergelijkbaar met Heerlen of Eindhoven. Daarbij zijn er – zo constateert behoud de Parel - onvoldoende meetpunten in Nederland, met name een meetpunt in Venlo ontbreekt al jaren.

De vereniging zet vraagtekens bij de inspraakwijzer, die de regering heeft opengesteld om mensen de gelegenheid te geven in te spreken. Volgens Behoud de Parel worden de gevolgen van de intensieve veehouderij voor de luchtkwaliteit onvoldoende meegenomen en komen “bedrijfsterreinen” ook niet voor in het plan. De stelling dat de effecten van de intensieve veehouderij onvoldoende in kaart zijn gebracht, mag géén excuus zijn, die niet op te nemen in de inspraakwijzer. Ook is behoud de Parel het er niet mee eens dat de grens van ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) - voornamelijk betrekking hebbende op PM10 en NO2 - opgetrokken wordt van de 1%- naar de 3 %-regeling. Door het optrekken van deze grens wordt ruimte gelaten voor talrijke kleine nieuwe bronnen – juist voor de situatie nabij Grubbenvorst van groot belang. De gevolgen van deze aanpak voor de beleidsambities dienen minimaal inzichtelijk te worden gemaakt. Daarnaast meent Behoud de Parel dat het optrekken van de grens in strijd is met de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid.

Al met al wekt de titel van het document “Ruimte voor schone lucht” verwachtingen, die volgens behoud de Parel niet waargemaakt worden. Vandaar haar eindconclusie: “Overdoen”! Een eindconclusie die Behoud de Parel ook doorgestuurd heeft naar "Brussel": "think and do it over again".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel