Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een artikel van Dagblad de Limburger van 24 november 2008 beschuldigde wethouder Litjens van Horst aan de Maas vereniging Behoud de Parel ten onrechte van stemmingmakerij omtrent de komst van een Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CZVI) bij Grubbenvorst. Volgens hem heeft de gemeente nog geen besluit genomen over de komst van de CZVI en komt er ook geen containerhaven op het moment dat de zandverwerking afgesloten wordt. Dagblad de Limburger heeft een enquête van Behoud de Parel - die onder de bewoners van Raayeind is verspreid - aan de wethouder gestuurd, met het verzoek deze te becommentariëren. Behoud de Parel is door Dagblad de Limburger niet gevraagd om een toelichting te geven op haar brief aan de bewoners.

Peiling
Al weer enkele maanden geleden besloot de Vereniging Behoud de Parel te peilen onder de bewoners aan de Venloseweg en Raayeind in Grubbenvorst, of zij het er mee eens zijn dat Behoud de Parel zich inzet voor een zogenaamde "drijvende" verwerkingsinstallatie, in plaats van een CZVI aan de wal. daartoe ontvingen de bewoners op 18 oktober 2008 een brief (zie bijlage), waarin kort de situatie met betrekking tot de CZVI werd geschetst. In de brief stelde Behoud de Parel dat de gemeente Horst aan de Maas toestemming wil geven voor een grootschalige afgraving van Raayeind. Die afgraving is nodig voor een haven en een slibdepot ten behoeve van de CZVI. Dat het college van B&W die toestemming wil geven, blijkt uit de notulen van de raadsvergadering (zie ?q=node/37). Onlangs - nadat de bewoners de brief van Behoud de Parel hadden ontvangen - stuurde het college een brief aan de gemeenteraad, waarin ze schreven een procedure te starten, waarbij een keuze gemaakt gaat worden tussen een verwerkingsinstallatie aan de wal of op de Maas. Eind november 2008 heeft de raad besloten inderdaad een procedure te starten, waarin die keuze aan de orde is. Daarmee ligt het besluit ogenschijnlijk weer open!

Stop na 15 jaar of "open einde"?
In de brief aan de bewoners stelt Behoud de Parel, dat er na de zandverwerkingsactiviteiten wellicht een containerhaven komt. Onjuist, stelt Litjens, daarbij aansluitend op eerdere antwoorden van het college op vragen van burgers. In de discussie over de komst van de CZVI was één van die vragen hoe lang Grubbenvorst geconfronteerd zou worden met de CZVI in het Raayeind. Het college van B&W antwoordde dat een exacte einddatum niet te geven is. "De projecten zullen naar verwachting in een tijdsbestek van 15 tot 20 jaar worden uitgevoerd. Het college is voornemens om een exacte beëindigingsdatum met alle betrokkenen af te spreken". Daarna heeft het PCOL zich gebogen over de problematiek. Zij stelden in haar "Advies inzake sonderingsnotitie POL-aanvulling CZVI Raaieinde van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg" (?q=node/91) aan Gedeputeerde Staten van Limburg dat:
"4. De commissie onderkent dat de CZVI nodig en gewenst is. Er moet ergens een centrale verwerkingsplaats zijn.
5. De relatie van het gebied met Trade Port Noord is gunstig, zeker ook in het licht van een toekomstige eindbestemming.
6. Ten aanzien van het vraagstuk van het op voorhand vastleggen van de eindbestemming, concludeert de commissie dat er zodanige randvoorwaarden moeten worden gesteld dat opties voor de toekomst open blijven, in elk geval niet worden uitgesloten".
De relatie met het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Trade Port Noord en het advies van de commissie om nog geen eindbestemming vast te stellen (in tegenstelling tot wat het college van B&W van Horst aan de Maas eerder had gesuggereerd in haar antwoord op de vragen) is duidelijk. Reden voor Behoud de Parel te constateren dat het helemaal niet zeker is dat over 15 jaar de industriële activiteiten aan de Maas beëindigd worden.

Geen vervuild slib?
Volgens Wethouder Litjens in Dagblad de Limburger wordt er geen vervuild slib gestort in een daarvoor te graven gat, zoals Behoud de Parel beweert in haar brief aan de bewoners. Zoals uit de stukken blijkt is het echter wel degelijk de bedoeling dat er een zogenaamd "depot" komt om slib te herbergen, dat eerst afgegraven moet worden, voordat men het commercieel te verhandelen zand kan bereiken en verwerken. Kennelijk wil wethouder Litjens beweren dat er geen sprake is van "vervuild" slib dat in dat depot gestort wordt. Is de wethouder dan niet op de hoogte van het feit dat het slib van de Maas allang niet meer als "schoon" te kwalificeren is?

Wilde beschuldigingen
Overigens lijkt Wethouder Litjens van dit soort wilde beschuldigen - die steeds onjuist blijken - een sport te maken door te pas en te onpas vereniging Behoud de Parel te beschuldigen van hele en halve leugens en stemmingmakerij. Hij startte daarmee, toen Behoud de Parel en een vijftigtal artsen de gezondheidsrisico's die de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) met zich mee zou brengen, naar buiten brachten. "Bangmakerij", was het oordeel van Litjens. Een reëel risico, oordeelde het RIVM korte tijd later en stelde dat kippen- en varkensbedrijven in verband met infectiegevaar (influenza) minimaal een tot twee kilometer uit elkaar geplaatst moeten worden. Voorafgaande aan de raadsvergadering van 12 februari 2008, toen door de raad besloten moest worden over de inrichting van het Landbouwontwikkelingsgebied Witveld, waar het NGB moet komen, beschuldigde Litjens Behoud de Perl in het plaatselijke weekblad De Echo van hele en halve leugens. En ook in de raadsvergadering zelf ging hij te keer met de uitspraak dat hij actiegroepen makkelijk beelden ziet oproepen die niet kloppen. Dit leidt dan volgens de wethouder weer tot onrust binnen de bevolking en tot polarisatie. De wethouder zei inwoners uit Grubbenvorst te spreken die zich gegijzeld voelden in hun eigen dorp. Er zou geen ruimte in het dorp zijn voor andere meningen dan: ‘Nee, tegen het LOG’.
Ook uitte Litjens zijn frustraties in een door het tijdschrift Landwerk georganiseerde excursie en discussie over megastallen op 25 september 2008, waar ook Milieudefensie op de korrel genomen werd (?q=node/718).
En tenslotte laat de wethouder zich ook vaker in zijn weblog laatdunkend uit over Behoud de Parel. Een voorbeeld betreft diens opmerking dat Behoud de Parel ten onrechte zou suggereren dat staatssecretaris Huizinga op vragen in de Tweede Kamer heeft geantwoord dat het CZVI er wel degelijk zou komen (zie de bijlage op de pagina ?q=node/739). De antwoordden op de vragen betekenden een bevestiging van een eerdere publicatie in Dagblad de Limburger, waarin stond dat de zandverwerker van plan was natuur te compenseren. Een publicatie die wethouder Litjens in een overleg met Behoud de Parel afdeed als "onjuist", maar die hij niet liet rectificeren in Dagblad de Limburger.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel