Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Onlangs is het MER-plan en een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) uitgebracht door de provincie. Daarmee start de inspraakprocedure. Behoud de Parel neemt deel aan die procedures en heeft dan ook twee zogenaamde "zienswijzen" ingediend (zie bijlagen). In totaal zijn er honderd "zienswijzen" bij de provincie binnen gekomen, zo blijkt uit berichtgeving in Dagblad de Limburger.

Milieueffecten
De bezwaren van Behoud de Parel tegen Klavertje Vier worden in de brieven uitvoerig besproken. Volgens Behoud de Parel betekent de grote landschaps"verkrachting" – aanleg Greenportlane, industrieterrein, intensieve veehouderij, glastuinbouwbedrijven, Floriade – een veel grotere impact op de luchtkwaliteit, geluidsbeleving, nachtelijk licht glastuinbouwbedrijven, bodemgesteldheid, waterkwaliteit, leefgenot en op natuurgebieden – dan gesteld door de provincie. Mede door de mogelijkheden die de intensieve veehouderij geboden wordt.

Landschap
Naast de negatieve milieueffecten dreigt het landschap dreigt in zijn geheel te verrommelen en ontstaat er een bedreiging van beschermde broedvogels. Behoud de Parel wijst er op dat een groot aantal inwoners van Grubbenvorst, Sevenum en andere omliggende kernen zich zorgen maakt om de aantasting van het nu nog vrij open agrarische cultuurlandschap tengevolge van de invulling met bedrijventerreinen en grootschalige glastuinbouw in een belangrijk deel van het plangebied. Daarvan getuigt de brief die begin september door de Stichting Groengroep Sevenum,
Vereniging Behoud de Parel en vele buurtbewoners verstuurd is naar Provinciale Staten van Limburg.

Innovatie
Volgens Behoud de Parel wordt het gebruik van geothermische technieken onvoldoende naar voren gebracht als een krachtige innovatie van de glastuinbouw. Vereniging Behoud de Parel verwondert zich erover dat geothermische technieken voor de glastuinbouw te weinig benadrukt worden als zijnde een buitengewoon goede kans om te ontsnappen aan de dictatuur van de energie prijzen.

Onvoldoende informatie
In haar brief wijst Behoud de Parel er op dat een aantal zaken onvoldoende beschreven zijn in de Plan-MER. Dan gaat het bijvoorbeeld om de toename van assimilatieverlichting van kassen en ander licht vanuit de industrie, de te verwachten geluidstoename, effecten aangaande de luchtkwaliteit (met name fijnstof), de effecten van emissies op de bodem en de effecten van emissies vanuit het verkeer, zeker omdat ook de toename van verkeer onvoldoende is beschreven. Ook wordt er naar de mening van de vereniging onvoldoende aandacht besteed aan de volksgezondheidsaspecten.

Positief
Vereniging Behoud de Parel is - tenslotte - zeer te spreken over de concrete aanpak van de EHS. Met name de aanpak van de Grootte Molenbeek, met daardoor versterkte ecologische potentie, juicht Behoud de Parel toe. De vereniging hoopt in dat kader dat getracht wordt om de biodiversiteit maximaal te ondersteunen. Er blijven echter een aantal aandachtspunten, volgens Behoud de Parel: het versterken van de “ladderstructuur”, de aanleg van Greenportlane, het zoekgebied ecologische verbinding en het gebied de Brommèr.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel