Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een mailbericht aan de gemeenteraadsleden van Horst aan de Maas vraagt de vereniging Behoud de Parel aandacht voor de gezondheidsaspecten van bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf, de zandverwerkingscentrale in het Raaieind en de eventuele komst van Greenportlane. Behoud de Parel wijst op de mogelijkheid van een zogenaamde gezondheidseffectrapportage (vergelijkbaar met een Milieueffectrapportage) en vraagt de raad om komende dinsdag bij de behandeling van de nota over preventieve volksgezondheid ook te kijken naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking van Grubbenvorst.

Behoud de Parel wijst de raadsleden op een brief aan de Tweede kamer van de ministers van Volksgezondheid (Klink) en Landbouw (Verburg). In die brief aan de Tweede Kamer (zie ?q=node/958) laten de ministers weten dat er een onderzoek komt naar de vraag of grootschalige veehouderijen onderworpen dienen te worden aan een gezondheidseffectrapportage, vergelijkbaar met een milieueffectrapportage. Een gezondheidseffectrapportage gaat verder dan een gezondheidseffectenstudie, zoals het college voornemens is uit te voeren.

Als resultante van een Gezondheidseffectrapportage dienen bedrijven die nieuw willen bouwen extra voorwaarden opgelegd te krijgen om gezondheidsrisico's te beperken. Eeen en ander wordt door de ministeries gedaan omdat het op dit moment "voor regionale en lokale bestuurders moeilijk is om effectief en rechtvaardige belangen te wegen en besluiten te nemen over de intensieve veehouderij". De oproep van beide ministers vloeit onder andere voort uit een oproep van huisartsen in Boekel om in het geweer te komen tegen megastallen. De huisartsen wisten zich hierbij gesteund door de GGD. Ook Behoud de Parel heeft hier al vaker op aangedrongen, onlangs nog bij haar Burgerinitiatief richting Provinciale Staten van Limburg.

Behoud de Parel heeft haar mail aan de raadsleden gestuurd in het kader van de discussie omtrent de Zandverwerkingsinstallatie. Immers, buiten de eventuele komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf zijn er rondom Grubbenvorst meerdere plannen in ontwikkeling, die bijvoorbeeld fijnstof met zich mee brengen en derhalve effecten hebben voor de gezondheid van burgers in Grubbenvorst. Naast een eventuele nieuwe weg (Greenportlane) betekent de verwerkingsinstallatie wellicht een belangrijke bron van fijnstof, indien deze geplaatst wordt in Raaieind.

Eerder heeft Behoud de Parel het college een brief gestuurd, waarin kritiek geuit wordt op de nota over preventieve gezondheidszorg, die dinsdag in de gemeenteraad besproken wordt (zie bijlage). Naar de mening van Behoud de Parel wordt onvoldoende gekeken naar de risico's op het gebied van de volksgezondheid en de mogelijkheden om deze risico's weg te nemen of te verminderen.

Onlangs heeft de Dorpsraad van Grubbenvorst een brief gestuurd aan het College van B&W, waarin ze aandringen op versnelde nulmeting (fijnstof) én waarin ze - volgens Behoud de Parel terecht - stellen dat er eerst waarborgen moeten komen, voordat uberhaupt vergunningen verleent worden voor welk project dan ook.

Met het mailtje dringt Behoud de Parel er bij de raadsleden op aan zowel in de discussie van dinsdag inzake de preventieve volksgezondheid, als in de discussie die later plaats vindt over de zandverwerkingsinstallatie (op land of drijvend) én de discussie over de plek waar Greenportlane komt te liggen, nadrukkelijk de gezondheidseffecten in beeld te krijgen en dat ook in beleidsvoornemens tot uitdrukking te brengen of het college daartoe aan te zetten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel