Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft in een brief aan het college van B&W van Horst aan de Maas gevraagd waar de Plan-MER blijft die wethouder Litjens eerder toegezegd heeft. Een Plan-MER is Milieueffectrapportage voor een totaal plan - in dit geval Landbouwontwikkelingsgebied Witveld - in plaats van voor een individueel bedrijf, zoals bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Dat is van belang, omdat de bedrijven samen ook kunnen zorgen voor milieuoverlast. Juist daarom heeft Behoud de Parel de brief aan het college van B&W gestuurd. De gemeente wil namelijk op korte termijn meewerken aan de plannen van verschillende bedrijven die zich willen vestigen (of gevestigd zijn) in LOG Witveld. Het betreft met name de bedrijven van Klopman, Hagens en Coenders.

Als voldaan wordt aan de hoogste eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu en landschappelijke inpassing, heeft Behoud de Parel niet zoveel bezwaren tegen de komst van deze - nu nog - kleinschalige bedrijven. Maar dat veranderd indien die bedrijven - samen met het NGB - de milieuoverlast onacceptabel doen toenemen.

In een - door wethouder Litjens toegezegd - plan-MER wordt getoetst of de ontwikkelingen van LOG Witveld voldoen aan de normen die daarvoor in een MER-procedure gesteld worden. Op basis van die toets kunnen wellicht aan de bedrijven gezamenlijk en individueel voorwaarden opgelegd worden om te voldoen aan de normen.

Nu bedrijven zich op korte termijn gaan vestigen binnen LOG Witveld en de plan-MER nog niet vastgesteld is, is de kans groot, dat het plan-MER als mosterd na de maaltijd komt. Dat dient volgens Behoud de Parel voorkomen te worden. Uitvoering van de plan-MER kan wellicht vertraging betekenen van de vestiging van de genoemde bedrijven, zegt Behoud de Parel en zij betreurt dat ook, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt
geheel bij de gemeente Horst aan de Maas, volgens Behoud de Parel.

Behoud de Parel wil dat de gemeente snel werk maakt van haar plan-MER. Want de plannen zullen binnenkort omgezet worden in cocnrete bouwactiviteiten. In Dagblad de Limburger wordt gemeld dat één van de geplande bedrijven in LOG Witveld - de kalvermesterij van Klopman - nog dit jaar zal verkassen. In dat zelfde artikel (zie bijlage) staat ook dat Klopman over zo'n vijf jaar een identieke stal voor net zoveel kalveren (1200) wil gaan bouwen, iets waarover Klopman in de gesprekken met Behoud de Parel niets verteld heeft. Overigens heeft Klopman Dagblad de Limburger aangesproken op het artikel. Hij stelt: "Wij als ondernemer hebben hemel en aarde moeten bewegen om tot het punt te komen waar we nu staan, een traject van 3 jaar. En op dit moment hebben we nog steeds geen vergunning. We hebben zeer uitvoerig moeten overleggen met eventuele bezwaarmakers. Deze zijn niet op de hoogte van een bouw van een eventuele tweede stal, welke niet eens zeker gerealiseerd gaat worden. Onze vergunning moet nog verleend worden en daarom vind ik het des ter meer verontrustend dat er dergelijke artikelen over een specifieke aanvraag worden gepubliceerd. Ik vind dat er in ieder geval contact met ons (de initiatiefnemers) opgenomen had kunnen worden om informatie te verifieeren". De krant antwoordt: "De informatie die in de krant is verschenen is via de gemeente tot ons gekomen. Zij maken B&W-besluiten openbaar en naar aanleiding daarvan schrijven wij regelmatig artikelen. In dit specifieke geval is de informatie over uw bedrijfsverplaatsing ook tot ons gekomen. Wij hebben daarbij alle benodigde informatie van de gemeente gekregen om een artikeltje te schrijven. Wij gaan er daarbij vanuit dat de informatie van de gemeente (die ook voor een groot deel van u afkomstig is) klopt. Uiteraard begrijpen wij dat de situatie gevoelig ligt, maar daar hebben wij als krant niets mee te maken. De informatie is bovendien door elke burger gewoon op te vragen bij de gemeente en dus niet geheim. Ook niet het feit dat er op termijn mogelijke plannen zijn voor een tweede stal. Wij hebben dus niet meer gedaan dan die informatie opvragen omdat wij onze lezers op de hoogte willen houden van interessante ontwikkelingen. Een vestiging van uw bedrijf op LOG Witveld valt in die categorie". Het gemak waarmee de journalist er van uit gaat dat de informatie van de gemeente wel juist zal zijn, is stuitend en Behoud de Parel heeeft met dit fenomeen al vaker te maken gehad.

Maar hoe het ook zij en of Klopman nu wel of niet plannen heeft voor uitbreiding van zijn stallen, de vrees van Behoud de Parel dat na verloop van tijd binnen LOG Witveld niet één maar zes megastallen als het NGB gebouwd worden, lijkt werkelijkheid te worden. Elke ondernemer die zich gaat vestigen in LOG Witveld kan uiteindelijk (meteen of na een aantal jaren) een bedrijf opbouwen dat net zo groot is als het NGB. Daartoe heeft de gemeenteraad in februari 2008 (met een schamele meerderheid van één stem meer) de weg vrij gemaakt! En ondernemers gaan daar graag gebruik van maken.

De plannen van Hagens zijn met name van belang vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Het RIVM heeft in een rapport aan de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat de bouw van een kippen- en een varkensstal in elkaars nabijheid behoorlijke risico's met zich meebrengt. Met name gevaarlijke influenza-variëteiten (de beruchte vogelgriep bijvoorbeeld) zou makkelijk van de kippen, via de varkens, over kunnen slaan op de mens. Het NGB bevat zo'n kippenbedrijf dat bijna 1 kilometer afstand bewaart van de varkensstalen die deel uit maken van het NGB. Het RIVM adviseert zulke stallen een tot twee kilometer uit elkaar te houden. Hagens heeft echter precies midden tussen deze twee bedrijven zijn bedrijf. En wil daar ook nieuwe activiteiten ontplooien. Daarmee de risico's voor de gezondheid van de burgers extra groter makend. Ook dat is een verontrustende ontwikkeling, die Behoud de Parel reden geeft bij de gemeente aan de bel te trekken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel