Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gedeputeerde Ger Driessen heeft - als geschenk uit de hemel - de eerste prijs gewonnen. Althans, daar lijkt het op. Bij zijn ambities om heel Noord-Limburg te industrialiseren komt de economische crisis hem goed uit. Nu kan hij een mooie draai geven aan de plannen voor Greenport/Klavertje Vier. In zijn eigen woorden tijdens de presentatie van die plannen: "De dramatisch slechte economische voorspellingen moeten voor overheid en bedrijfsleven reden zijn om juist nu krachtig te investeren in regio’s met een sterk economisch potentieel. Alleen zo kan de economische structuur voor de lange termijn structureel worden versterkt en kan Nederland een vuist maken tegen de toenemende Europese en internationale concurrentie, zoals het kabinet wil".

Hij wekt daarmee de suggestie dat hij het vermogen heeft om - als enige in de wereld - in de economische glazen bol te kijken en wist - bij het opstellen van de plannen voor Greenport/Klavertje Vier - dat de economische recessie er aan zat te komen. Natuurlijk lariekoek. Toen de plannen opgesteld werden groeiden de bomen tot in de hemel, was er een groot tekort aan werknemers en werden massaal werknemers uit Oost Europa "geïmporteerd". Het is dan ook niet voor niets, dat het PCOL, het adviesorgaan van de provincie Limburg, in haar commentaar op de plannen van Driessen opmerkte, dat huisvestingsmogelijkheden voor de buitenlandse - veelal Poolse - werknemers in de plannen ontbraken!

Greenport Venlo wordt een groot agrarisch-logistiek centrum, met een oppervlakte van 5400 hectare vergelijkbaar met de Maasvlakte. De provincie en vier Noord-Limburgse gemeenten, waaronder Horst aan de Maas, investeren gezamenlijk 130 miljoen euro, wat leidt tot een publieke investeringsimpuls van 750 miljoen. Samen met de private investeringen leidt dat de komende decennia tot een investering van circa twee miljard euro en een verwachte toename van het aantal arbeidsplaatsen met 25.000. En dat op een moment dat bedrijven juist arbeidsplaatsen aan het afstoten zijn en nauwelijks kredieten krijgen om te kunnen investeren. Tegen beter weten in stelt Driessen dat het nu het moment is om plannen voor regionale gebiedsontwikkeling naar voren te halen. Hij beroept zich daarbij op het regeerakkoord, waarin de as Eindhoven-Venlo genoemd is als één van de groeigebieden, met Eindhoven als brainport en Venlo als greenport, die elkaar kunnen versterken. Maar we moeten maar afwachten of dat overeind blijft na het beraad van de regering over bijstellingen van het regeerakkoord, als gevolg van de crisis.

Volgens Driessen is de agrarisch-logistieke sector in Noord-Limburg bij uitstek een terrein om in te investeren. “Dit is een van oudsher een economisch vitaal en dynamisch gebied met veel bedrijvigheid in een sector die veel groeikansen biedt". De provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijfsleven en bewoners moeten er volgens hem samen voor gaan. Of de bewoners in Noord-Limburg - die Driessen er volgens eigen zeggen (maar niet heus) graag bij betrekt - wel zo blij zijn met zijn plannen, is de vraag. De bewoners in Grubbenvorst zien in ieder geval dat zij geconfronteerd worden met nog meer industrialisering rondom hun dorp, naast de plannen voor een grote zandverwerkingscentrale aan de Maas en het zogenaamde Nieuw Gemengd Bedrijf in het Witveld. De industriële ring rondom Grubbenvorst wordt nu gesloten en daarmee ligt Grubbenvorst als een soort eilandje op een industrieterrein. De persoonlijke ambitie van Driessen om in de geschiedenisboekjes te komen met een Greenport Venlo dat uitgroeit tot een toonaangevend en zogenaamd duurzaam en innovatief agro-logistiek cluster van nationale en Europese betekenis, vraagt nu immers om dit soort offers van de bevolking...

"Met de uitbreiding van de Europese Unie is een logistieke corridor van Rotterdam via Duitsland naar de nieuwe oostelijke lidstaten ontstaan. Noord-Limburg ligt prominent op deze nieuwe as en is daarmee een belangrijk knooppunt in een verzorgingsgebied met ruim 30 miljoen consumenten", zo stelt de gedeputeerde. En langs diezelfde as kunnen straks de poolse werknemers die in crisistijden zo belangrijke werkgelegenheid komen invullen, omdat de Nederlanders dat werk niet meer willen verrichten!

Driessen stelt dat het doel van Greenport Venlo is om de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio te verhogen en blijvende werkgelegenheid voor lager en hoger opgeleiden te bieden. In de praktijk zal straks blijken dat de plannen juist het omgekeerde bereiken, in ieder geval voor de Grubbenvorster bevolking. Driessen mag dan wel benadrukken dat het niet alleen gaat om een kwantitatieve groei, maar ook om kwaliteit, gebruik makend van de hype rondom het cradle-to-cradle principe. Daarmee wordt dat principe de vlag op de modderschuit, die Greenport straks voor de bevolking zal blijken te zijn. Zeker indien de plannen voor nog eens zes megastallen rondom Grubbenvorst en de ruimte die geschapen wordt voor agro-industriële bedrijvigheid, door gaan...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel