Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

 

CDA logoCDA Horst aan de Maas -Verkiezingsprogramma 2018-2022
gedeeltelijke weergave


Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in onze lokale economie en maken daarom integraal onderdeel uit van onze arbeidsmarkt.

Agro-economie blijft speerpunt

Onze boeren en tuinders behoren tot de beste en meest duurzame agrarische ondernemers. Zij beschikken over de beste technieken om voor ons veilige en gezonde producten te ma­ken die over de hele wereld hoog aangeschreven staan. De land- en tuinbouw in Horst aan de Maas is ongekend gevarieerd. Akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, fruitteelt, boomteelt, champignonteelt en paardenhouderij leveren een zeer grote bijdrage aan de lokale economie. Er zijn echter drie aspecten die veel aandacht vragen:

Het draagvlak in de samenleving om agrarische ondernemers de ruimte te bieden om grootschalige bedrijven te ontwikkelen, is zeer sterk afgenomen. Er leven in de samenleving veel zorgen over de gevolgen van ammoniak, fijnstof en geur voor volksgezondheid en milieu. Dit ondanks dat ammoniakuitstoot als gevolg van agrarische activiteiten sinds 1990 met maar liefst 64% is afgenomen. Ondernemers in de veehouderij spelen internationaal op een ongelijk speelveld. Zij moeten aan veel meer wetgeving voldoen dan buitenlandse collega's. Te veel veehouders kiezen daardoor noodgedwongen voor schaalvergroting, die weer leidt tot maatschappelijke weerstand.

In Horst aan de Maas willen wij aan veehouderijen die willen uitbreiden als voorwaarde gaan stellen dat zij in dialoog met hun omgeving komen tot voldoende draagvlak voor de ontwikkeling die ze willen realiseren. Er moet ruimte blijven voor koplopers en bedrijven die willen investeren. Dynamiek geeft immers de beste mogelijkheid om een verdere daling van ammoniakuitstoot, fijnstof en geur te regelen op een economisch verantwoorde manier.

Agrariërs leveren een belangrijke bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast groeit het aantal zorgboerderijen en vullen agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering aan met recreatieve en toeristische activiteiten. Verlies en versnippering van landbouwgrond moet zo veel mogelijk worden voorkomen.

Vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) kan onder voorwaarden een andere bestemming krijgen, mits passend in het buitengebied en niet belemmerend voor andere bedrijven. Denk hierbij aan kleinschalige ambachtelijke bedrijven en lichte industrie.

Realiseerbare initiatieven vanuit de bevolking om te komen tot energieopwekking worden positief-kritisch benaderd. Het CDA ziet bijvoorbeeld ruimte om de aanleg van zonnepanelen te combineren met de veleOrganisaties zoals het Toeristisch Info Punt Horst aan de Maas, Toeristisch Platform Horst aan de Maas, Leisure Port, maar ook de stichting Gezondste Regio 2025 zijn voor het CDA belangrijke partners van de gemeente omdat zij bijdragen aan de promotie en verdere ver­sterking van Horst aan de Maas als recreatiegemeente.

Maakindustrie

Waar West-Nederland steeds meer dienstenindustrie (incl. overheid) herbergt, is maak­industrie een belangrijke economische sector geworden in Zuid-Nederland. Ook Horst aan de Maas kent een aantal bedrijven die in deze sector actief zijn, waaronder zelfs bedrijven die tot de absolute wereldtop in hun vakgebied behoren. Deze bedrijven zijn belangrijke aanjagers van innovatie en kunnen ook andere sectoren aanzetten tot vernieuwingen en nieuwe verdienmodellen. De maakindustrie is een belangrijke werkgever voor hoog- én lager geschoold technisch personeel. Voldoende aanwas van werknemers is een belangrijke opgave. Via haar deelname in de Brightlands Campus Greenport Venlo wil de gemeente bijdragen aan een optimaal ondernemers- en werknemersklimaat voor de maakindustrie.

Brightlands Greenport Venlo

In 2016 is de economische samenwerking in de Regio Venlo opnieuw ingericht. Eén regionaal grondbedrijf moet zorgen voor een hoogwaardige invulling van het werklandschap met bedrijven die werkgelegenheid bieden die tenminste voor 1/3 deel uit hoger opgeleid personeel bestaat. Een sterke Campus die is gericht op het ontwikkelen van in de praktijk toepasbare kennis moet ondernemers helpen met innovaties hun rendement te verhogen, c.q. nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen op het gebied van gezonde voeding, van kweken en telen, van alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. Zo wordt de kracht van de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd.

Het CDA wil verscherpt toezicht en sturing op de gewenste resultaten uit regionale samenwerking.

Logistiek

Een andere sector die van oudsher in Horst aan de Maas een belangrijke rol speelt, is de logistieke en vervoerssector. Horst aan de Maas ligt centraal in de logistieke hot spot van Nederland: Venlo/Venray. Onze goede ontsluiting via de snelwegen A73 en A67 draagt hier in belangrijke mate aan bij.winkelruimte laag te houden. Daarnaast is er aandacht voor de detailhandels­structuur in de andere dorpen. Vooralsnog moet ingezet worden op inbreiding in plaats van uitbreiding.

Het CDA onderhoudt actieve relaties met organisaties die zich inzetten om het winkelklimaat in onze gemeente te bevorderen.

Ambities

  1. Het CDA omarmt het streven om koploper te zijn op innovatieve ontwikkelingen binnen de agrarische sector en wil hier ruimte aan bieden.

  2. Ondernemers die een grootschalige ontwikkeling willen realiseren gaan op voorhand met hun omgeving in dialoog om draagvlak te creëren.

  3. Er wordt ruimte geboden aan een gezonde mix van gangbare én biologische landbouw in Horst aan de Maas.

  4. Het CDA gebruikt haar netwerk om een gelijk speelveld t.o.v. omringende landen te realiseren, en maatregelen om te komen tot een eerlijk verdienmodel voor alle ondernemers.

  5. De gemeente is zuinig op natuur en beschikbare landbouwgrond.

  6. De nieuwe Omgevingswet (vanaf 2021 in werking) wordt ingezet voor maatwerk om lokale oplossingen te kunnen bieden. Het lokale bedrijfsleven wordt betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

  7. De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente bij agro-economische initiatieven met een (gemeente)grensoverschrijdende werking. (o.a.The Green Connection, Mushroom Valley).

  8. Acquisitie voor nieuwe bedrijfsvestigingen in het Klavertje-4-gebied wordt versneld en geïntensiveerd, m.n. op bedrijven die de bestaande (agro-)MKB-structuur versterken.

  9. Het CDA wil een strategisch accountmanager bedrijven inzetten vanuit de gemeente, die ondernemers proactief wijst op kansen, veranderende wetgeving, enz.

  10. Werkgevers worden aangespoord om hoogwaardige stageplaatsen en arbeid te bieden aan jonge hoogopgeleiden zodat deze zich aan onze regio kunnen/willen binden. 

 

 

Behoud de Parel