Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Essentie programma 2018-2022

gedeeltelijke weergave
3. Een sterke lokale én regionale economie

Ambitie

Agri-business, toerisme & recreatie en MKB


Essentie wil ondernemers volop ruimte bieden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en zich te ontwikkelen. Agri-business en toerisme & recreatie zijn onze economische motoren. De belangrijke economische positie van Horst aan de Maas op deze twee terreinen gaan we verder uitbouwen. Innoveren en netwerkvorming zijn daarbij onze uitgangspunten. Verder willen we ons lokale midden- en kleinbedrijf (MKB) o.a. in de maakindustrie versterken.

Regionale economie & campusontwikkeling

Vanuit onze lokale kracht zetten we sterk in op de regionale economie en de campusontwikkeling. Noord-Limburg toont zich de afgelopen jaren een sterke economische regio. We zijn de beste logistieke regio van Nederland. De goede strategische ligging voor internationale distributie en de uitgebreide voorzieningen voor logistieke bedrijven zijn van grote waarde. Het Fresh Park Venlo, de draaischijf voor de regionale tuinbouw, speelt een belangrijke rol.

De ontwikkelingvan de Brightlands Campus Greenport Venlo maar ook van andere campussen in Limburg zijn van groot belang voor onze economische ontwikkeling en internationale positie. Door hierin te investeren vergroten we de aantrekkingskracht van de regio voor met name innovatieve startende bedrijven, talentvolle jongeren en hoogopgeleiden. Er komen daarmee meer opleidingsmogelijkheden en er komen meer kansen op een uitdagende werk carrière. Dit is belangrijk voor de binding van jongeren aan onze regio.

Ook het bedrijfsleven krijgt door deze investeringen in kennis, innovatie en onderzoek meer mogelijkheden om innovatieve projecten te realiseren en hun positie op de wereldmarkt te versterken. We zetten daarom vanuit Horst aan de Maas sterk in om samen met onze partners hier vorm en inhoud aan te blijven geven.

Verbindingen

De bereikbaarheid van onze regio voor onze economie is enorm belangrijk. Het gaat om goede verbindingen met Duitsland en de restvan Europa (Zuid en Oost). Per spoor, weg en water. Met als streven: schoner, sneller en duurzamer. We streven naar goede, integrale oplossingen waarbij
 Actiepunten

Agri-business, toerisme & recreatie en MKB

 1. Voor onze belangrijke agrosector blijven we innovatie stimuleren. Door slimme technologische toepassingen, door anders om te gaan met grondstoffen en het benutten van reststromen kan steeds meer waarde worden toegevoegd aan de agrarische productie. Zo bieden technologische mogelijkheden grote kansen voor gezonde voeding. Door innovatie zal het verdienvermogen van bedrijven toenemen waardoor deze toekomstbestendig zijn. Vanuit de gemeente zullen we samen met (lokale en regionale) ondernemers en kennisinstellingen via gerichte programma's deze ontwikkelingen stimuleren en ondersteunen.

 2. We zoeken voor de intensieve landbouw een goede balans tussen enerzijds economische belangen en anderzijds belangen van gezondheid (mens en dier) en milieu. De uitkomsten van de maatschappelijke discussie hierover en de landelijke en provinciale kaders vormen verdere input voor ons lokale beleid. Als er geen goed landelijk en/of provinciaal beleid komt, zijn we uit voorzorg genoodzaakt passende maatregelen te nemen. Dat zou kunnen leiden tot een tijdelijke stand still.

 3. We onderzoeken of het instellen van gemeentelijke of regionale emissieplafonds in de intensieve veehouderij een oplossing kunnen bieden, om groei van de sector te laten doorzetten maar de uitstoot niet te laten toenemen. Een geurverordening kan daarvan de uitkomst zijn. Het is aan ondernemers om vanuit hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te blijven innoveren, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is aan de gemeente om met hen hierover in gesprek te blijven en te stimuleren.

 4. De IV-sector en individuele ondernemers dienen zelf actief mee te denken en zorg te dragen voor draagvlak in de gemeenschap. Wij vinden dat de Gemeente dit als randvoorwaarde moet stellen om groei mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van een "omgevingscontract" tussen ondernemer en omgeving.

 5. De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) Witveld en Krabbenborg zijn de locaties voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen. In de overige gebieden -verwevingsgebieden - is uitbreiding van de intensieve landbouw en veehouderij beperkt mogelijk als de omgeving dit toelaat tot maximaal 1,5 hectare. Daarbij verdient het voorkeur te bezien of ruimtelijke inpassing binnen deze 1,5 ha te realiseren is. Hierbij geldt het nee-tenzij principe.

 6. We zoeken mogelijkheden om ondernemers te verleiden om te investeren in de vrijetijdseconomie van onze regio, samen met alle gemeenten in de regio Venlo,4. Een veilige en leefbare omgeving

Ambitie

Veiligheid en openbare orde

Horst aan de Maas is een veilige gemeente. Uit de jaarlijkse ranglijst van (on)veilige gemeenten, de AD Misdaadmonitor, blijkt dat we tot de meest veilige gemeenten van Nederland en Limburg behoren. We staan in de top-5 van meest veilige gemeenten van Limburg. Al jaren daalt het aantal
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Afname van ervaren overlast, veroorzaakt door drank- en drugsgebruikers;

Borgen van een goede veiligheid bij evenementen;

Regelgeving en handhaving

Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties, om te zorgen voor naleving van de Wetgeving en regels en de regels die we samen maken en toepassen voor de ordening van de leefomgeving en de omgang met elkaar. Daarbij is geloofwaardigheid van bestuur belangrijk. Dit betekent dat we niet alleen de grootste risico's controleren, maar ook zaken als kleine ergernissen en zaken die de geloofwaardigheid van het rechtsstelsel ondermijnen. We treden op waar nodig en gewenst. We streven daarbij naar regellichtheid. We handhaven regels die we hebben, maar maken geen onnodige of niet te handhaven regels. Daarnaast bekijken we of vormen van certificering kunnen worden opgenomen in de vergunningverlening. Hierdoor vermindert de handhavingslast.

Actiepunten

1. Verhogen van het aantal buurt- en/of wijkpreventieteams (WhatsApp-groepen). De gemeente ondersteunt deze teams in samenwerking met de politie.we op eigen verantwoordelijkheid en bevorderen bewustwording van de risico's die er ook in eigen omgeving ontstaan. Tevens maken we met bedrijven met verkeer aantrekkende werking, afspraken over de afwikkeling van toeleverend en afvoerend verkeer.

   

  1. De kwaliteit van de vergunningverlening is leidend. Regelgeving in vergunningen moet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. Ook willen we bij de vergunningverlening meer gebruik maken van reeds gerealiseerde certificering van bedrijven. Regellichtheid is daarbij ons uitgangspunt.

  2. Veiligheid bij evenementen krijgt landelijk en lokaal steeds meer aandacht en is ook in Horst aan de Maas een van de speerpunten. Daarbij is het uitgangspunt dat evenementen altijd kunnen worden georganiseerd, maar dat we niet bezuinigen op veiligheid. We willen werken met de in 2017 uitgebrachte Nederlandse Handreiking Evenementenbeleid. We streven naar geen overbodige regelgeving, vereenvoudiging van het aanvraagsysteem en digitalisering.

    

   5. Transparant bestuur, toegankelijke dienstverlening en

  solide financiën

  Ambitie

  Bestuur & organisatie

  Inwoners en ondernemers kunnen prima zelf hun eigen afwegingen maken en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente ondersteunt daar waar nodig en effectief economische en maatschappelijke initiatieven. Dat vereist nieuwe manieren van werken van mensen, ambtenaren bij de gemeente en de Gemeenteraad. Dichtgetimmerde vierjarenplannen met voorzienbare risico's zijn passé. Experimenteren, met het juiste doel in het achterhoofd, is ons nieuwe adagium.

  We zijn als gemeente transparant. We maken in heldere taal voor iedereen duidelijk wat we hebben besloten en waarom.

  De Gemeenteraad is met elkaar in gesprek en geeft in meerderheid heldere en duidelijke opdrachten aan het college. Verbeteren van ideeën en voorstellen is daarbij waar Essentie voor staat, met oog voor de lange termijn. Het College geeft informatie en legt (tussentijds) verantwoording af waarmee de Gemeenteraad met elkaar in gesprek gaat en kan bijsturen.
     Behoud de Parel