Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

PvdA logoPvdA programma 2018-2022

gedeeltelijke weergave

IEDEREEN TELT MEE

10.Maatschappelijk verantwoord leven

De PvdA verstaat onder duurzaamheid voor Horst aan de Maas, maatschappelijk verantwoord leven, met oog voor het milieu, ecologie en met toekomst-denken. Dat is een goede ruimtelijke ordening wat ons betreft. Door in een vroeg stadium de omgeving en belanghebbenden te betrekken bij de plan- en besluitvorming kunnen betere plannen gemaakt worden met meer draagvlak. De nieuwe omgevingswet geeft ons daarvoor het juiste handvat.

De PvdA staat voor een aantrekkelijk landschap om in te wonen, te werken en te recreëren. Natuur, landschap, water, rust en ruimte zijn hiervoor van essentieel belang. Niet voor alle initiatieven is ruimte. Wij zetten in op behoud en versterking van kleine landschapselementen en beeldbepalende gebouwen (cultureel erfgoed). De uitstoot van milieuvervuilende stoffen is nog steeds hoog en maatregelen blijven hard nodig om deze uitstootte verminderen. Ook ervaren inwoners geluids- en stankoverlast.

Voor het behoud en versterking van een gezonde diversiteit aan plant- en diersoorten is een goed functionerend ecologisch netwerk van natuurgebieden van groot belang. Ontwikkelingen zoals Maasgaard dienen als voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen.Het klimaat verandert. De zomers worden heter, de winters warmer en natter met als gevolg, vaker wateroverlast. Er ontstaan toenemende problemen bij de afvoer van het regenwater door de hevigere buien, maar ook droogteschade voor de landbouw en de natuur. Meer dan ooit zal water de inrichting van de omgeving gaan bepalen.

Horst aan de Maas streeft samen met de regiogemeenten naar het predicaat Gezondste Regio 2025, voor de PvdA is duidelijk dat dat alleen maar kan als we ook de Groenste Regio zijn en blijven. Een verantwoorde groeninrichting en zorgvuldig beheer zijn immers belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit, een aantrekkelijk landschap en toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid. De toekomst is voor onze kinderen en zij worden hierbij primair betrokken via scholen en verenigingen.

De Agri-business speelt een grote rol in onze gemeente. Het is een belangrijke economische drager. Intensivering en industrialisering van de landbouw heeft een grote impact op de omgeving, zoals aantasting van landschap, verkeersoverlast, fijnstof- en ammoniakuitstoot en achteruitgang van de biodiversiteit. De intensieve veehouderij staat voor grote duurzaamheidsopgaven en moet de omslag maken naar een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. Verschillende bedrijven in onze gemeente bewijzen al dat veehouderijen prima kunnen passen in hun omgeving. Zij verdienen een toekomst in onze gemeente. Richting bedrijven die met hun manier van bedrijfsvoering onze gezondheid en leefomgeving in gevaar brengen, moet de gemeente duidelijk en handhavend optreden. De PvdA stelt grenzen aan intensieve veehouderij. Nieuwvestiging is buiten het landbouwontwikkelingsgebied niet aan de orde en we zijn kritisch bij uitbreidingen van bestaand. Gezondheidsaspecten en omgevingsfactoren zijn belangrijke graadmeters. Grootschalige mestverwerkende industrie past niet in Horst aan de Maas.

De PvdA onderkent de urgentie om snel om te schakelen naar duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Om het energieverbruik terug te dringen, moet de16

Een optimale fietsinfrastructuuren een hoogwaardig fietsnetwerk : comfortabel, veilig en snel. Wij gaan voor meer vrij liggende fietspaden en een veilige aansluiting van het fietsennetwerk met omliggende gemeenten. Werkgebieden zijn goed bereikbaar. Waar mogelijk en niet in conflict met natuurbehoud wil PvdA Horst aan de Maas goede fietspaden bij natuurgebieden. Onduidelijke situaties waardoor het voor fietsers onveilig wordt, worden bekeken en aangepakt.

Handhavingscapaciteit is beperkt. De PvdA vindt dat we daarom heel gericht moeten kijken waar we handhaving inzetten, naast veiligheid is controle op duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven voor ons een nieuwe prioriteit. Goede handhaving is naast vertrouwen, dialoog en mediation, essentieel voor een veilige, mooie en leefbare leefomgeving. Het versterkt het vertrouwen van inwoners in de overheid en naleving van wet- en regelgeving.

Actiepunten

 1. We staan voor een open en duidelijke, vroegtijdige en vooral volledige informatieverstrekking. Overleg met omwonenden en belanghebbenden vooraf. Omgevingsdialoog wordt bij veranderingen standaard.

 2. Plannen worden getoetst op inpasbaarheid en haalbaarheid en de gevolgen voor mens en natuur.

 3. Vooruitlopend op de omgevingswet werken we een handvat uit om het gezondheidsaspect van een plan te wegen voorafgaand aan vergunningverlening en een aanpak waarbij de initiatiefnemer de bewijslast levert van het gezonde eindresultaat.

 4. Er is veel te winnen tussen regelen en handhaven. Aan de voorkant de dialoog. Wanneer in de praktijk zaken anders uitpakken dan verwacht en berekend, dan geldt er een oplossingsverplichting. Bedrijven die ruimte krijgen voor initiatieven krijgen ook resultaat- en verantwoordingsverplichtingen.

 5. De PvdA wil dat de gemeenteraad nadrukkelijk de prioriteiten van handhaving mee bepaalt en de resultaten gerapporteerd krijgt.

 6. De PvdA wil een gezonde leefomgeving waarbij mensen niet bang hoeven te zijn voor fijn stof, luchtvervuiling, geluids- en stankoverlast. Meten is weten, daarom willen wij actuele metingen op relevante plaatsen in Horst aan de Maas.

 7. Gegeven de actuele inzichten over de relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheid actualiseren we onze structuurvisie.

 8. Grootschalige landbouwvoertuigen worden uit de kernen geweerd.

 9. Leegstaande agrarische bebouwing wordt bewoond of opgeruimd. We vormen een omvormings- en sloopfonds.

 10. We ondersteunen het burgerinitiatief van een groene corridor tussen Horst Noord en de Castenrayse Vennen.
   Behoud de Parel