Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

SP de frisse windSP programma 2018-2022

gedeeltelijke weergave


 

BOEREN MET RUIMTE VOOR ELKAAR

We zijn een agrarische gemeente en ook de SP is daar trots op. We zetten in op familie-bedrijven, biologische landbouw, nichemarkten, streekproducten en de export van kennis.

Er wordt een halt toegeroepen aan de groei van de intensieve veehouderij. Horst aan de Maas kan en moet de concurrentie op dit gebied niet aan willen gaan. Naast ondernemer, dient ook de burger dit te onderkennen en zich hier bewust van te zijn, zodat prijsvechters niet leiden tot groei van de intensieve veehouderij.

De agrarische sector mag geen negatieve gevolgen hebben voor het landschap, de natuur en de leefomgeving van mens en dier. De nu wettelijk gehanteerde normen voor geur en fijnstof bieden de omwonenden nauwelijks bescherming. De SP wil eigen gemeentelijke normen die onder de Europese normen liggen en de adviezen van de WHO als leidraad nemen. Daarbij wordt uitdrukkelijk het voorzorgprincipe gehanteerd.

Onze plannen voor de landbouw:

 1. Er worden grenzen gesteld aan de bouw van nieuwe stallen. Nieuwe stallen mogen niet groter dan 1,5 hectare en niet hoger dan 10 meter zijn en bestaan maximaal uit 1 verdieping waar dieren worden gehouden.

 2. De 25% groeninpassing bij de bouw van nieuwe stallen valt binnen het maximale bouwblok van 1,5 hectare.

 3. Bestaande kleine en modale (gezins-) bedrijven die willen investeren in duurzaamheid en duurzame energie verdienen medewerking van de gemeente.

 4. Grondgebonden landbouw en weilanden zijn belangrijk voor het landschap. De gemeente beschermt open agrarische gebieden.

 5. Indien mogelijk wordt gekeken hoe vrijgekomen agrarische bebouwing opnieuw kan worden ingevuld. Voorwaarde is dat de bebouwing in het landschap past en/of karakteristiek is. Daarnaast mogen de activiteiten geen negatieve invloed hebben op de omgeving.

 6. Intensieve veehouderij brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De sector is verantwoordelijk voor de uitstoot van veel ammoniak en fijnstof. Bij de bouw van nieuwe stallen wordt nadrukkelijk gekeken naar de te verwachten uitstoot van ammoniak en fijnstof. Daarnaast wordt bij plannen voor de bouw of uitbreiding van stallen nadrukkelijk gekeken naar bestaande stallen in de omgeving om uitbraak van dierziekten zo veel mogelijk te beperken. Hetzelfde geldt voor de bouw van mestverwerkingsinstallaties.

 7. Er komt een resultaatverplichting voor ondernemers die willen uitbreiden of nieuw willen gaan bouwen. Zo is goed te controleren of er feitelijk aan de milieu- en gezondheidsnormen wordt voldaan en niet volgens rekenmodellen wordt gehandeld.

  Het doel is om goed te controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt. De ondernemer toont aan dat hij conform aanvraag de zaken rond uitbreiding of nieuwbouw heeft gerealiseerd. Mogelijkheden van legalisatie achteraf worden voorkomen door dit in de vergunning op te nemen.

 8. Er komt een gereedheidsmelding van de gestelde voorwaarden en groeninpassing.

 9. De omgevingsdialoog wordt een verplicht onderdeel bij uitbreiding of nieuwbouw zodat omwonenden vanaf het begin betrokken en geïnformeerd worden en vooral mee kunnen praten.

 10. Als het aan de SP ligt gaan we actief de provincie en, waar nodig, het rijk beïnvloeden om tot beleidswijzigingen te komen.

 11. De SP ziet geen kansen in mestvergisting. Het levert niets op en is slecht voor het milieu en de natuur. Een manier om van het mestprobleem af te komen is door minder dieren te houden.

 12. RMS (Raps-Mühle-Seligenstadt) is een bedrijf dat op Klavertje 11 een grote mestvergistingsinstallatie wil realiseren. Als dit door gaat, betekent dit dat het de grootste mestvergister van Nederland gaat worden. Als SP zien we niets in mestvergisting en we zullen er alles aan doen om deze en andere grootschalige initiatieven tegen te houden.

  Onze plannen voor de natuur:

 13. De afgelopen jaren zijn veel open gebieden steeds voller bebouwd. Als het aan de SP ligt, stopt dit en komt er een speciaal beleid om open landschap te beschermen. In de structuurvisie wordt geregeld dat waardevolle open gebieden en landschappen worden beschermd tegen bebouwing.

 14. Gebieden tussen de dorpen blijven in principe open. Dit betekent dat er geen plaats is voor nieuwe bebouwing in het buitengebied en dat bij nieuwbouw altijd eerst in en nabij de dorpen en op bedrijventerreinen wordt gekeken naar ruimte voor nieuwbouw. Daarnaast kan worden gekeken naar het herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing. Bestaande natuurgebieden worden versterkt en waar mogelijk uitgebreid. Wanneer er toch gebouwd wordt, dient maximale inpassing aan de orde te zijn, waarbij overheden sterk het voorbeeld geven. De wensen van de omgeving zijn hierbij leidend en niet het minimumbeleid van de overheid en ontwikkelaar.

 15. Samen met agrariërs stimuleren, beheren en dragen we zorg voor het cultuurlandschap en de agrarische natuur. Dit zodat het naast een visueel decor ook als natuurlijke plaagbestrijding en het behoud van bijen dient. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we ook in de toekomst duurzaam voedsel kunnen blijven produceren.

Geen enkele ontwikkeling binnen Horst aan de Maas mag een negatief effect hebben

op de Natura 2000 gebieden in de omgeving, waaronder met name in onze

gemeente de Mariapeel.

Van belang is de lijst van monumentale bomen en/of boomgroepen - die beschermd

worden tegen kap-te bestuderen en te beoordelen of die uitbreiding behoeft.

Daarbij dient ook nadrukkelijk gekeken worden naar bomen die nu langs wegen

staan.

Bij het plaatsen van zonnepanelen hebben de daken van gebouwen prioriteit. Het

plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond en andere open gebieden wordt

zoveel mogelijk vermeden om de open landschapsstructuur te behoudenHOE KRIJGEN WE HET FINANCIEEL GOED VOOR ELKAAR?

Geld beheren en op een verantwoorde manier uitgeven zijn de belangrijkste taken van de gemeente en de politiek moet er op toezien en er voor zorgen dat dit ook goed gebeurt.gebruiken om meer te investeren in onze samenleving en de mensen die deze samenleving vormen. Indien mogelijk willen we ook werken aan het herstel van het eigen vermogen.

In dit hoofdstuk geen verrassende onderwerpen omdat alle voorafgaande hoofdstukken in meer of mindere mate gaan over geld uitgeven of geld verdienen. Hoe gaat de SP met uw geld om?

Het geld dat aan het sociaal domein uitgeven wordt, bedraagt ongeveer de helft van de totale begroting van de gemeente. De SP vindt zorg voor onze inwoners de
​​​​​​

.Bij vergunningsverlening wordt een resultaatverplichting opgenomen en hier wordt op gehandhaafd. Het vergt aan de voorkant een investering maar die verdient zich uiteindelijk terug omdat handhavingskosten achteraf en procedures bij de Raad van State zo veel mogelijk vermeden kunnen worden.

We investeren in handhaving door meer fte's. Dit wordt deels betaald door de maximalisatie van de legeskosten bij legalisatie achteraf. Dit vergroot tevens het rechtvaardigheidsgevoel bij onze burger


.

Behoud de Parel