Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

En weer is de rechter op de stoel gaan zitten van de bestuurder. In plaats van de provincie Limburg haar huiswerk met betrekking tot de vergunningverlening aan de mestverwerkingsfabriek van RMS aan de Horsterweg in Grubbenvorst over te laten doen, heeft de rechter zélf voorschriften toegevoegd aan de vergunning. Eerder deed de rechter dat ook al bij de behandeling van de verleende watervergunning (lees hier het artikel over die vergunningverlening).

Na een ongekende lange periode na de behandeling van het beroep van Behoud de Parel en een zestiental bewoners van de Horsterweg en omgeving tegen de plannen van RMS (inmiddels overgenomen door WindVision) in 2018 om in hun buurt een van de grootste mestverwerkingsfabrieken van Nederland te bouwen heeft de rechter dan eindelijk uitspraak gedaan. De bezwaarmakers worden voor een groot deel in het gelijk gesteld waar het ging om geuroverlast en geluidsoverlast. Maar de rechter zag geen reden om daarmee de vergunning te vernietigen. In plaats daarvan voegde de rechter zélf een aantal voorschriften toe aan de vergunning met betrekking tot geur en geluid en gaf daarmee groen licht aan RMS. Een belangrijk argument van Behoud de Parel en omwonenden was het ontbreken van een MER-onderzoek (waarin de gevolgen voor het milieu onderzocht worden). In Gelderland was dat voor de rechter nog een reden om de vergunning voor een identieke mestfabriek in Groenlo te vernietigen (lees hier het artikel over die uitspraak). In Limburg bekommerde de rechter zich niet om het ontbreken van zulk een belangrijk rapport.De rechtbank oordeelde ook hier zelf inhoudelijk over de MER beoordeling ammoniak N2000 en stemde in met de vergunningverlening.

Nederland kent een systeem van "gescheiden machten". De "Trias Politica"! Dat houdt in dat er sprake is van een wetgevende macht die wetten opstelt (het parlement), een uitvoerende macht die het dagelijks bestuur uitoefent (in dit geval het Provinciaal bestuur) en een rechterlijke macht die deze uitvoering toetst aan de wet. In de zaak van RMS is de rechter op de stoel gaan zitten van de uitvoerende macht en heeft ze zelf voorschriften opgesteld voor RMS. En dat dus al voor de tweede keer in deze zaak!

Omdat de bezwaren van Behoud de Parel en de omwonenden op een aantal punten gegrond zijn, is de 'tegenpartij', het provinciaal bestuur wel veroordeeld voor de proceskosten. En omdat de uitspraak van de rechter veel te lang op zich heeft doen wachten, krijgen alle bezwaarmakers én RMS een schadevergoeding van de rechtbank. Een schrale troost. Alle reden om het er niet bij te laten liggen. Behoud de Parel en de omwonenden gaan spoedig met elkaar in overleg om te bekijken of ze in hoger beroep gaan, zoals ze dat ook al gedaan hebben bij de uitspraak van de rechter inzake de verleende watervergunning voor RMS.

Bijlagen:
de uitspraak van de rechter (13MB PDF bestand) en
de voorschriften (1MB PDF bestand) die de rechter heeft toegevoegd aan de door de provincie verleende vergunning

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel