Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Kerngroep Limburg Gezonder, de belangenbehartiger van een grote groep van organisaties, buurtcomité's en actiegroepen die zich verzetten tegen de toename van de intensieve veehouderij in Limburg, waaronder Behoud de Parel uit Grubbenvorst, heeft deze week een brief geschreven aan alle fracties van de Provinciale Staten van Limburg (zie de bijlage).

In de brief van 'Limburg Gezonder' wordt gewezen op het besluit van Provinciale Staten van Noord Brabant op 7 juli 201, waarin met 31 stemmen voor en 22 stemmen tegen is ingestemd met een maatregelenpakket voor een versnelde transitie in de veehouderij. En tegelijkertijd is bij amendement unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020. 
Deze besluitvorming is volgens 'Limburg Gezonder' mede tot stand gekomen door de grote maatschappelijke weerstand tegen de als maar uitdijende intensieve veehouderijsector in Noord-Brabant. Ook de onrust bij de veehouders zelf over de alsmaar toenemende regelgeving en de daaruit voortvloeiende kapitaalsinvesteringen, in combinatie met grote politieke onduidelijkheid vanuit het Rijk en vanuit de Europese Unie en onzekerheden in de markt, etaleerde de noodzaak tot een veehouderijtransitie, volgens de gezamenlijke groepen.

In Noord- en Midden-Limburg doen zich volgens 'Gezonder Limburg' identieke situaties voor. "Ook in Limburg is er grote maatschappelijke weerstand bij de burgers en is er grote bedrijfsonzekerheid bij de veehouders. Tot op heden is de enkelvoudige gedachte van het provinciaal bestuur van Limburg - bij monde van Gedeputeerde Mackus - dat toepassing van innovatieve technieken de oplossing voor alle problemen in de veehouderij zal zijn, uitmondend in een lust voor de omgeving in 2025", aldus de brief van 'Gezonder Limburg'.

De Kerngroep Limburg Gezonder, het netwerk van de vele Limburgse actiegroepen en organisaties die zich grote zorgen maken over de bedreigingen van de gezondheid als gevolg van de intensieve veehouderij, is van mening dat het huidige provinciale beleid weinig soelaas biedt aan de terechte zorgen van de Limburgse burgers. Met alleen extra technieken kunnen de problemen niet worden opgelost, zeker niet als daarbij de veestapel nog verder kan groeien, stelt zij in haar brief.

Deze zorgen worden steeds vaker onderbouwd door recente neutrale wetenschappelijke onderzoeken, zoals het RIVM-onderzoek VGO (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden) van juli 2016, de daarop aanvullende studies van 27 juli 2017 en het specifieke onderzoek naar de gezondheidseffecten van geitenhouderijen. Voor de GGD waren deze rapporten aanleiding om te pleiten voor het meenemen van gezondheidsbescherming en –bevordering bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.

De in 'Gezonder Limburg' verenigde groepen dringen er daarom bij Provinciale Staten op aan om deze problematiek en de recente besluitvorming in Noord-Brabant op de agenda van Provinciale Staten in Limburg te plaatsen. Het betreft enerzijds een uiterst complexe materie (mest – stank – fijnstof – aantal dieren – vervoersbewegingen – natuurverlies – stalbranden - landschapsgevolgen etc.), anderzijds is het een simpele kwestie van een industriële branche, die net als andere ondernemings-branches bij de uitvoering van haar activiteiten gewoon niet tot schade en overlast voor de omgeving, de gezondheid en de natuur mag leiden.

In haar brief schrift de groep dat zij verwachten van Provinciale Staten dat zij tenminste gelijk optrekt in haar besluitvorming met de provincie Noord-Brabant. Dit gaat dus veel verder dan de beperkte huidige zorg van het Provinciaal Bestuur dat Brabantse veehouders mogelijk zullen uitwijken naar Limburg, waar alles nog kan. Overigens is deze zorg terecht, want er zijn al de nodige Brabanders actief in Limburg. "Over Limburg wordt nog al eens beweerd dat zij achteraan loopt in de Nederlandse ontwikkelingen. Laat dit dan in ieder geval niet zo zijn als het gaat om de gezondheid van uw burgers. Ook voor Limburg geldt de zorgplicht, zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet. Wat ze in Noord Brabant kunnen bereiken kunnen wij ook", stelt "Kerngroep Gezonder Limburg" tenslotte.

Zie ook het artikel in Dagblad de Limburger over de ontwikkelingen naar aanleiding van de besluiten in de provincie Noord-Brabant.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel