Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen Valentijnsdag waren in het gemeentehuis ongeveer 100 mensen aanwezig bij de discussie over mestverwerking en ruimtelijke ordening in de intensieve veehouderij.

In Nederland werd in de oorlog honger geleden en na vredessluiting moest de voedselproductie zo snel mogelijk op gang komen. Er ontwikkelde zich een landbouw in samenhang en draagvlak met de omgeving. Ook werden allerlei subsidies ingesteld, onderzoekscentra geopend, coöperaties opgericht en met hard werken werd ons land na 20 jaar zelfs een agrarisch exportland.

De ondersteunende maatregelen werden echter niet ongedaan gemaakt en de politieke machthebbers kozen er zelfs voor die verder uit te werken.

Dat de huidige vleesexport problemen zou geven is al sinds 1980 bekend. Toch werd niet ingegrepen en nu schieten we door de fosfaat- en nitraatplafonds die in EU verband zijn afgesproken. Landbouwgronden verschralen door gebrek aan organische stof maar zijn verzadigd met fosfaat, en nitraat  bedreigt onze drinkwaterkwaliteit.

Nog steeds worden subsidies verstrekt aan ondernemers en worden enorme maatschappelijke kosten gemaakt die op burgers en andere ministeries worden afgewenteld. Deze afgewentelde kosten zorgen ervoor dat intensieve veehouderijbedrijven concurrerend blijven op de wereldmarkt. Per saldo wordt voer geïmporteerd, 75 % van het varkens- en kippenvlees geëxporteerd. Stank en mest  blijven in  Nederland.

Willen we toe naar een evenwichtige landbouw dan mogen wij niet meer mest produceren dan onze landbouwgronden aankunnen. De veestapel moet daartoe met minimaal  40% krimpen!

Politieke keuzes die met name CDA en VVD (in Horst Essentie) in hun regeerperiodes hebben gemaakt zorgen niet alleen voor de huidige problemen in de gezondheidszorg, pensioenvoorzieningen, inkomensproblemen, criminaliteit, arbeidsmarktproblemen, integratieproblemen en  maatschappelijke onrust maar ook voor meer ziekte door een slechter leefklimaat.

Het is dan ook des te verwonderlijker dat enkele internationaal opererende intensieve veehouderijen, met steun van de LLTB, burgers en politiek met hun problemen op weten te zadelen.

André Vollenberg
(Behoud de Parel)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel