Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen vrijdag ontvingen de provinciale gedeputeerden Hubert Mackus (CDA - landbouw) en Daan Prevoo (SP - milieu) een afvaardiging van de Kerngroep Limburg Gezonder. Dit netwerk bundelt de belangen van meer dan 1000 actief bewuste Limburgers, verspreid over de hele provincie Limburg. Zij maken zich grote zorgen om hun gezondheid door de uitstoot van veel varkensbedrijven en pluimveehouderijen in de Provincie.

Het gesprek was volgens de Kerngroep dringend nodig, nu de provincie Noord-Brabant heeft besloten een toekomstgericht beleid te gaan voeren op deze industriële veehouderijen.

De verontruste burgers vinden dat ook Limburg moet gaan “omdenken” richting nieuw eigentijds beleid.

Het primaire doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit, omdat het vele agrarische fijnstof uit de veestallen een concrete bedreiging vormt voor de volksgezondheid, aldus de afvaardiging. Aan deze fijne stofdeeltjes zitten vaak ziektekiemen, die diep in de longen terecht kunnen komen. Limburgers lopen daardoor steeds meer kans op longaandoeningen, besmetting met ziektes zoals Hepatitis-E, MRSA of Q-koorts. De Kerngroep vindt dat het aan de politiek is om hiervoor een goede oplossing te bedenken vanwege haar zorgplicht voor de burger. Ook als dit zou leiden tot een vermindering van de veestapel, eveneens conform het nieuwe beleid in Noord-Brabant.

De beide gedeputeerden gaven aan de zorgen van de burgers te begrijpen. De provincie is doende nieuw beleid te formuleren, waarbij via betere moderne technieken de uitstoot van fijnstof, ammoniak en stank binnen de wettelijke normen kan komen. Dit is vooral mogelijk bij de nieuwe stallen. Gericht gaan voor vermindering van de omvang van de veestapel is daarom niet aan de orde. Voor de kleinere en verouderde bedrijven is een oplossing moeilijker te bedenken. De huidige wettelijke regelgeving is daar nog niet op afgestemd.  Een eenmaal verstrekte vergunning is onbeperkt geldig.

De Kerngroep vindt het belangrijk dat ook de vee-ondernemers meegaan in het “omdenken” zoals de Kerngroep dit omschrijft. Dit betekent meer aandacht voor innovaties bij kleinere bedrijven en toekomstige mogelijkheden van vleesvervangers. Ook zouden zij vraagtekens kunnen stellen bij voortgaande bulkproductie van varkens-, en kippenvlees in Limburg, dat grotendeels wordt geëxporteerd, maar met achterlating van alle mest in onze bodem. De kerngroep is hoe dan ook van mening dat er niet blindelings van mag worden uitgegaan dat moderne staltechnieken alle problemen wel zullen oplossen, zoals de provincie Limburg nu denkt. Als het nodig is om de veestapel in te krimpen, dan mag aan die optie niet worden voorbij gegaan.

Daarnaast wees de Kerngroep er op dat de landbouworganisaties altijd beschikken over voldoende mensen en geld om hun activiteiten te promoten en daarmee een stevig stempel kunnen drukken op het toekomstig beleid. Zij worden daarin ook gesubsidieerd door onder andere de provincie. De gewone Limburgse burgers die willen opkomen voor hun gezondheid en zich daarbij verzetten tegen het huidige intensieve veehouderijbeleid hebben die mogelijkheden niet en kunnen daarom nooit een stevige vuist maken. De gedeputeerden zegden toe na te gaan of dit door de provincie via extra facilitering aan de Limburgse Natuur en Milieu Federatie kan worden opgelost.

De beide gedeputeerden verwachten  in de toekomst nog wel vaker in overleg te treden met de Kerngroep Limburg Gezonder.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel