Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Houders van vleeskuikens kunnen door een strengere geuremissiefactor bij een herziening van de vergunning veel minder kippen houden. De nieuwe emissiefactor is op 19 september ingegaan en per direct geldig. De herziening kan ook consequenties hebben voor Kuijpers Kip, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie), dat zich in Grubbenvorst wil vestigen. Tegen die vestiging loopt nog een beroepszaak bij de Raad van State.

Het rekenen met een hogere factor (0,33 in plaats van 0,24 odourunits per dier per seconde) heeft voor bestaande situaties geen gevolgen. Wel zijn er negatieve gevolgen voor de maximale uitbreidingsruimte die op een locatie beschikbaar is. Daarnaast geldt de hogere geuremissiefactor ook voor nieuwe locaties waar vleeskuikens gehouden gaan worden. Omdat er geen overgangsrecht is geformuleerd, is het moment van het definitieve besluit bepalend voor het hanteren van de emissiefactor. Voor meldingsplichtige bedrijven geldt het moment van melding.

De factor is met 37,5% omhoog gegaan. Wie plannen had om 100.000 vleeskuikens te gaan houden, kan vanwege de nieuwe geuremissiefactor niet meer dan 73.000 vleeskuikens houden. Door het naar boven bijstellen van geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens kan lokaal geurhinder voorkomen worden, aldus het bericht in de Staatscourant van 19 september.

De nieuwe emissiefactor is het gevolg van de evaluatie wet geurhinder veehouderij, waaraan ook de Werkgroep "max 5 odeur" heeft deelgenomen. Onder andere vereniging Behoud de Parel maakt deel uit van deze werkgroep. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er behoefte is aan het herijken van emissiefactoren, reductiepercentages en berekeningsmethoden van bepaalde diercategorieën. Met name bij vleeskuikens wordt er een groot verschil geconstateerd tussen de berekende geurbelasting en de daadwerkelijke geurbelasting en geurbeleving, aldus staatssecretaris Dijksma in een toelichting op het besluit.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel