Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een artikel in Hallo Horst aan de Maas waarschuwt André Vollenberg, voorzitter van vereniging Behoud de Parel, dat de gemeente Horst aan de Maas overspoelt wordt met mest.
Aanleiding voor diens artikel is de vergunningaanvraag van Willems BV (America) om mest te mogen verwerken. Met de aanvraag van Willems BV in Horst-America gaat de capaciteit voor mestverwerking in mestfabrieken in de gemeente Horst aan de Maas naar méér dan 1.250.000 ton per jaar. Willems vraagt voor zijn fabriek een uitbreiding aan van 80.000 naar 450.000 ton per jaar. Naast de al verleende vergunning van 500.000 ton voor de mestverwerkingsfabriek van RMS moet er dan wel héél veel mest vanuit de regio worden geïmporteerd naar onze gemeente.

Is dat nodig, vraag Vollenberg zich af. "Willen de inwoners dat? De productie van mest ligt in de gemeente Horst aan de Maas op ongeveer 420.000 ton per jaar. Om de landbouwgronden in onze gemeente te bemesten is ongeveer 180.000 ton nodig. Per saldo hebben we dus een mestoverschot van 240.000 ton mest (cijfers CBS 2014). De huidige mestverwerkers, in de vorm van biovergisters bij het vergunde NGB, Ashorst, Hagens en de mestfabriek van Willems hebben al een capaciteit van méér dan 240.000 ton. Dit houdt in dat de gemeente Horst aan de Maas ruim voldoende verwerkingscapaciteit heeft voor de mest die in onze gemeente wordt geproduceerd op veebedrijven en in de intensieve veehouderij.

Waarom wordt er dan toch een vergunning verleend aan een initiatief als het RMS, vraag je dan als burger. Waarom moet er zo nodig 5 keer zo veel mest naar Horst-America? Is het de bestuurders te doen om de leges en WOZ- opbrengsten in de toekomst? Moeten we de eigenaren van mestfabrieken gerieven? Willen we allemaal die gevaarlijke methaanproductie ? Is het überhaupt nodig zo veel mest te verwerken en door Nederland te verslepen? Zijn onze wegen daarvoor geschikt? Wie betaalt straks de extra kosten voor wegen en de kosten bij calamiteiten? Willen de burgers meer verkeer, stank en fijnstof?

Het woord is aan onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad en bestuurders om de aanvraag van Willems te beoordelen en daarmee te beslissen of Horst aan de Maas de mestput van de regio wordt".

In dezelfde Hallo Horst aan de Maas stelt gemeenteraadslid Jim Weijs (D66/Groen Links) de vraag of je überhaupt wel blij moet zijn met mestvergisting. Hij wijst er in zijn artikel op dat er al meer dan 800 jaar de zandgronden in Horst aan de Maas vruchtbaarder gemaakt met dierlijke mest. De enorme groei van de veehouderij in onze gemeente en regio heeft echter gezorgd voor meer mest dan goed is voor de bodem, grond- en oppervlaktewater. Om die reden zijn veehouders nu verplicht de mest die zij niet op het land kwijt kunnen te (laten) verwerken.

Twee manieren om mest te verwerken zijn mestvergisting en mestverwerking. Bij mestvergisting los maak je het probleem in feite alleen maar groter. Bij mestvergisting wordt mest gemengd met producten die flink kunnen gisten (zoals bijvoorbeeld maïs). Een bizarre praktijk om waardevolle voedingsstoffen te vernietigen in plaats van ze in te zetten voor menselijke of dierlijke consumptie. Gevolg hiervan is namelijk dat we nog meer veevoer uit Zuid-Amerika moeten importeren. En uiteindelijke hou je meer mest over en is het probleem niet minder geworden. Dat deze praktijk door de rijksoverheid wordt gesubsidieerd om ‘duurzame energie’ op te wekken vinden wij onbegrijpelijk.

Jim Weijs is geen fan van mestwerking en al helemaal niet van mestvergisting. Hij wil het probleem het liefste aan de voorkant oplossen: minder dieren in onze gemeente. Minder dieren betekent minder mest, minder stank, minder fijnstof, minder ammoniak, minder CO2-uitstoot, minder import van veevoer en dus minder milieudruk. We gaan de komende jaren werken aan het verminderen van die milieudruk en rekenen erop dat iedere sector daarin haar verantwoordelijkheid neemt.

Weijs: "Zolang het aantal dieren niet is afgenomen tot een duurzaam niveau zal mest verwerkt moeten worden. We willen echter niet het mestputje van Nederland of van Limburg wonen. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen nieuwe initiatieven mogen komen voor regionale mestverwerking. In onze gemeente is er slechts één bedrijf dat op dit moment een vergunning voor regionale mestverwerking heeft. Dat bedrijf moet uiteraard aan strenge eisen voldoen om geen stankoverlast voor omwonenden te veroorzaken, en moet zich aan strenge milieueisen houden. Zo lang dat gebeurt, zal dit bedrijf ons niet op haar pad vinden".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel