Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De provincie Noord-Brabant heeft onlangs besloten om door middel van 'staldering' een stand-still in het aantal dieren per regio in te voeren en om de termijn te verkorten waarbinnen oudere stallen emissie-arm gemaakt moeten zijn.  Dit heeft er toe geleid dat in provincie Limburg door de Partij voor de Dieren, Groen Links en Partij Voor de Vrijheid aan GS is gevraagd om een vergelijking te maken tussen relevante Limburgse en Brabantse regels; in beeld te brengen welke vestigingsmogelijkheden er in Limburg zijn op grond van bestaande bestemmingsplannen voor intensieve veehouderijen, ook van buiten de provincie; daarbij een beoordeling te maken van de kans op voor Limburg ongewenste grenseffecten en tvens een beoordeling te maken van het Brabantse “stalderingsbeleid” en de geschiktheid daarvan om problemen in Limburg aan te pakken. Er is door GS toegezegd dat dit uitgevoerd zal worden.

Tegelijkertijd heeft de Kerngroep Limburg Gezonder, de belangenbehartiger van een grote groep van organisaties, buurtcomités en actiegroepen die zich verzetten tegen de toename van de intensieve veehouderij in Limburg, waaronder Behoud de Parel uit Grubbenvorst, een brief geschreven aan alle fracties van de Provinciale Staten van Limburg (zie hier de berichtgeving daarover). In de brief van 'Limburg Gezonder' wordt gewezen op het hierboven beschreven besluit van Provinciale Staten van Noord Brabant op 7 juli 2017, waarin met 31 stemmen voor en 22 stemmen tegen is ingestemd met een maatregelenpakket voor een versnelde transitie in de veehouderij. En tegelijkertijd is bij amendement unaniem besloten tot een moratorium op de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen tot 2020.

Op 1 september zijn in provincie Limburg bovenstaande kwesties behandeld in de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur (RLN). Een vertegenwoordiger van Limburg Gezonder, (André Vollenberg) een burger die veel overlast ondervindt (Geert Ambrosius van Behoud de Paes) en Werkgroep Behoud de Peel (in de persoon van Wim van Opbergen) hebben tijdens die vergadering ingesproken (en vragen van de commissieleden beantwoord).

 In die vergadering van 1 september heeft gedeputeerde Mackus medegedeeld dat de provincie bezig is met het opstellen van een notitie, waarin onder andere de vragen van Partij voor de Dieren, Groen Links en de Partij Voor de Vrijheid aan de orde komen.  Op 6 oktober wordt deze notitie in de volgende vergadering van de commissie RLN behandeld.

Insprekers
André Vollenberg van vereniging Behoud de Parel benadrukte de grote zorgen in de samenleving. Hij stelde: "De consument vertrouwt zijn dagelijks voedsel niet meer. Ziekten in de veehouderij worden bestreden met illegale middelen. Ziekten in diezelfde veehouderij die puur ontstaan door het houden van teveel dieren in één stal. 75 % Van de vleesproductie gaat de grens over. Voer wordt ingevoerd uit alle werelddelen en wij zitten met mineralenoverschotten, mest en stank. Onze economie is door die grote export zeer kwetsbaar. De Peelregio is daarbij ook nog eens de meest veedichte regio van de wereld met 36 miljoen beesten in de omringende gemeenten. Venray spant de kroon met 4,5 miljoen dieren op ruim 43.000 inwoners en dat zien we terug in de slechte luchtkwaliteit aldaar". Zie de volledige brief in de bijlage.

Geert Ambrosius (Behoud de Paes) stelde mmeteen in het begin van zijn verhaal dat - als het gaat om de intensieve veehouderij - we allang niet meer spreken over boeren, maar over vleesindustriëlen die niet met mens en dier bezig zijn, maar met rendement en dus ook heel eenzijdig een kijk hebben op deze wereld. Hij stelde dat gedeputeerde Mackus door zijn acteren in dienst staat van deze vleesindustriëlen. Zie de volledige brief in de bijlage.

Wim van Opbergen van de Werkgroep Behoud de Peel ging in op de ontwikkelingen van de laatste jaren en presenteerde  daarbij de kwantitatieve gegevens, die bij die ontwikkeling horen. Hij constateert aan het einde van zijn betoog, dat met een stop op de groei van de veestapel de problemen betreffende natuur, stank en volksgezondheid uiteraard nog niet opgelost zullen zijn. Het is echter wel een essentiële eerste stap in de dringend noodzakelijke aanpak.

De agenda (en de daarbij behorende stukken) van de statencommissie) kunt u hier vinden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel