Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Provincie Limburg wil voorkomen dat Brabantse veehouderijen zich massaal in Limburg gaan vestigen, nu Brabant een strenger beleid voert ten aanzien van IV-bedrijven (lees hier welke maatregelen de Provincie Brabant neemt). Met dat strengere beleid roept Brabant een halt toe aan de verdere uitdijing van de intensieve veehouderij. Limburg vreest dat het Brabantse beleid leidt tot een waterbedeffect.

Waterbedeffect
Van een waterbedeffect is te meer sprake, omdat het beleid in Limburg gedomineerd wordt door het CDA, dat zich keert tegen aanpak van de intensieve veehouderij. Ondanks de vele protesten van omwonenden, onder andere in Grubbenvorst, waar de grootste megastal van Nederland komt (het Nieuw Gemengd Bedrijf, met 35.000 varkens, 1.2 miljoen kippen van het uit Brabant afkomstige Kuijpers Kip, dat ook een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie willen realiseren).

Problemen
De Provincie Limburg vreest dat als de Brabantse veehouders zich in Limburg gaan vestigen, het aantal dieren nog meer groeit, de stankoverlast toeneemt en er meer uitstoot van ammoniak en fijnstof komt. CDA-gedeputeerde Hubert Mackus meent dat de druk op Limburgse boeren door de komst van Brabantse boeren verhoogd wordt. "Dit alles kan ten koste gaan van de Limburgse boeren en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het draagvlak voor de intensieve veehouderij in Limburg komt verder onder druk te staan." Overigens heeft het College van GS, dat gedomineerd wordt door het CDA, al vóórdat Brabant met adequate maatregelen kwam tegen de oprukkende megastallen, steeds op het standpunt gestaan, dat een IV-vriendelijk beleid moet worden aangehouden. In dat kader heeft GS zich ook steeds mordicus uitgesproken tégen het terugdringen van het aantal dieren, waar actiegroepen en verenigingen als Behoud de Parel uit Grubbenvorst voor pleiten. Mackus gelooft niet in de strengere regels die Brabant stelt en is een voorstander van de Limburgse aanpak. Deze "aanpak" bestaat uit overleg tussen agrarische sectoren, bestuur en milieugroepen. Die milieugroepen, waaronder Behoud de Parel, worden in de praktijk echter nauwelijks gehoord door het provinciaal bestuur!

Loskoppelen
Zuidoost-Brabant en de westkant van Noord- en Midden-Limburg zijn nu nog samen één regio als het gaat om dierrechten. Brabantse boeren kunnen dus eenvoudig naar Limburg verhuizen. Het Interprovinciaal Overleg heeft daarom donderdag een brief gestuurd aan staatssecretaris Van Dam met een verzoek Limburg los te koppelen van Brabant en twee regio’s te creëren. Deskundigen bij de Brabantse belangenorganisatie ZLTO en meerdere boeren laten weten dat de kans dat Brabantse veeboeren zullen verhuizen naar Limburg, groot is. Alleen de mate waarin dat gaat gebeuren, vinden zij lastig te voorspellen.

Vanuit Behoud de Parel is jaren geleden al gewaarschuwd voor het zogenaamde waterbedeeffect. Maar de vereniging geeft aan dat het sluiten van grenzen voor Brabantse boeren een schijnolossing is. Limburg zou zich juist een voorbeeld moeten nemen aan Brabant en ook een stringenter beleid moeten voeren om de volksgezondheid van de bevolking te beschermen tegen de negatieve gezondheidseffecten vanuit de IV. Dat kan volgens Behoud de Parel alleen doort het aantal dieren drastisch terug te dringen en een megastal als het NGB tegen te houden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel