Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Werkgroep Behoud de Peel heeft aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg een brief gestuurd betreffende tien veehouderijen binnen het werkgebied van de werkgroep, De Peel. Het betreft bedrijven die van GS een vergunning Wet natuurbescherming hadden gekregen op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vanwege beroepen van de werkgroep zijn deze vergunningen vernietigd.

Bij de tien bedrijven heeft de Werkgroep Behou de Peel aanwijzingen dat de uitbreiding gerealiseerd is, ondanks het feit dat de gevraagde vergunning daarvoor feitelijk niet is verkregen.
De werkgroep heeft GS laten weten dat het ongewenst is om deze niet vergunde belasting op de natuur te laten voortbestaan. Ze vraagt GS om spoedig een einde te maken aan de onvergunde situatie, door ofwel de situatie alsnog te vergunnen met toepassing van een vorm van externe saldering (intrekken van vergunning elders, met 30% afroming), ofwel door de situatie terug te brengen tot wat op dit moment vergund is, ofwel een combinatie van beiden.

Omdat dit prioriteit dient te hebben, gaat de Werkgroep er van uit dat dit binnen drie maanden geregeld kan zijn. Als er binnen die tijd nog geen regeling is getroffen, zal de Werkgroep handhavingsverzoeken overwegen, hebben we G.S. laten weten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel