Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het door InnovatieNetwerk ontwikkelde concept Agroparken, de ruimtelijke clustering van verschillende sectoren gericht op het sluiten van kringlopen, transportbesparing en beter dierenwelzijn en –gezondheid, is na een fel maatschappelijk debat op verschillende plaatsen opgepakt. Het Nieuw Gemengd Bedrijf in Noord-Limburg, de Happy Shrimp Farm op de Rotterdamse Maasvlakte en het project A1 corridor zijn sprekende voorbeelden.

Dit was aanleiding voor InnovatieNetwerk om haar inspanningen op het gebied van Agroparken te minimaliseren. Een uitzondering is gemaakt voor het project Agrocentrum Amsterdam, de vestiging van een grootschalig cluster van varkenshouderij en glastuinbouw in een havengebied, waarbij kringlopen worden gesloten door samenwerking met naburige bedrijven (bijvoorbeeld Kunstmestproductie en afvalverwerkingsbedrijven).

Stand van zaken
De vele partijen die de afgelopen jaren met dit zeer uitdagende concept bezig zijn geweest, zijn er niet in geslaagd om realisatie dichterbij te brengen. Begin 2006 is InnovatieNetwerk gevraagd om de regie van dit proces op zich te nemen. Op basis van de ervaringen in de voorgaande jaren hebben we besloten om via een smal spoor te opereren: het vinden van een locatie en van investeerders. Hiertoe is een trekker uit het bestuurlijke circuit (Henry Meijdam) en één uit het de ondernemershoek (Jos Roemaat) ingeschakeld.

Plannen
Het concept van het Agrocentrum Amsterdam zal in nauwe samenspraak met investeerders (varkenshouders, tuinders, banken, projectontwikkelaars) verder worden uitgewerkt tot een bedrijfsplan. Hieruit zal moeten blijken of een dergelijk initiatief voldoende aantrekkelijk is om tot realisatie over te gaan. InnovatieNetwerk vervult een begeleidende rol door het bij elkaar brengen van relevante partijen, het inbrengen van kennis en het mede financieren van de initiële planvorming.

Het concept agroparken, zijnde ruimtelijke clustering en sluiten van kringlopen, is relevant voor meerdere locaties op de wereld om tot duurzame productie te komen. Samen met TransForum werken we aan het opzetten van een internationaal netwerk: the International Assiociation for Sustainable Agroparks (IASA).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel