Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel vecht het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg over het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst aan bij de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas. De vereniging maakt bezwaar tegen het feit dat het gemeentebestuur een rapport uitbrengt dat onvolledig, tendentieus en op punten onjuist is. In een brief aan de GGD zelf schrijft Behoud de Parel, wat er naar haar mening niet deugt in het rapport.

Onlangs heeft de het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas een onderzoek van de GGD Noord Limburg aangaande het NGB gepubliceerd. Het rapport – gemaakt in opdracht van het college van B&W - is op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Middels een brief aan de GGD heeft Behoud de Parel daar op gewezen (zie bijlage). Volgens Behoud de Parel heeft het college dit onzorgvuldige onderzoek gebruikt om de bevolking te tonen dat er aangaande het NGB geen – negatieve - gezondheidseffecten te verwachten zijn. Een conclusie die op basis van het onvolledige en op plaatsen onjuiste rapport volstrekt misleidend is. Voor de vereniging dus reden om ernstig bezwaar te maken tegen de wijze waarop – onder verantwoordelijkheid van het college van B&W – onvolledige en onjuiste informatie verstrekt wordt aan de burgers van Horst aan de Maas.

In de brief aan de GGD Noord- en Midden-Limburg gaat Behoud de Parel uitgebreid in op de onvolledige en onjuiste informatie, die in het rapport van de GGD naar voren komt. Gevraagd wordt waarom bepaalde informatie niet is opgenomen in het rapport en waarom niet gebruik is gemaakt van een "Informatieblad" van het bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD’en Brabant/Zeeland met als titel “Informatieblad Intensieve veehouderij en gezondheid”. Het schrijven is gericht aan de GGD’en in
de Reconstructieprovincies (dus ook die van Noord- en Midden-Limburg) en aan de gemeenten in de reconstructiegemeentes
(dus ook Horst aan de Maas).

Eén aandachtspunt is opvallend. Het betreft de accumulatie van milieuaspecten, zoals fijnstof, stank, geluid en dergelijke. Zo stellen de schrijvers van het Informatieblad met betrekking tot een adequaat onderzoek naar de milieueffecten bij een bedrijf als het NGB: “Deze zogenaamde Gezondheidseffectscreening geeft een goed beeld van de milieugezondheidkwaliteit van de ontwikkelingen in een bepaald gebied. Per bron (bedrijven, wegverkeer e.d.) en per milieuaspect (geluid, lucht e.d.) worden voor het betreffende
gebied de te verwachten effecten op de gezondheid berekend aan de hand van de beschikbare gegevens. Het is dan wel een voorwaarde dat er per bron voldoende betrouwbare blootstellinggegevens zijn”.

Verbaasd is Behoud de Parel over het feit dat het in het informatieblad genoemde gevaar dat pluimvee en varkens op één locatie (zoals bij het NGB) niet is meegenomen in het rapport van de GGD Noord-- en Midden-Limburg. Behoud de Parel wijst er op dat al een Intensieve veehouderij (IV) is gevestigd nabij de geplande locatie voor het NGB (Hagens BV, Witveldweg 48),
waar pluimvee en varkens op één locatie worden gehouden. De te realiseren pluimvee-afdeling van het NGB ligt op ongeveer 700 meter vanaf dit bedrijf (zuidoostelijke richting) en de te realiseren varkens afdeling van het NGB ook op zo’n 700 meter
vanaf dit bedrijf ligt (noordwestelijke richting). Daarbij luidt de tekst uit het informatieblad, paragraaf schaalvergroting: “Voldoende afstand (minimaal 1-3 km) tussen bedrijven om verspreiding van dierziekten en zoönosen van het ene naar het andere bedrijf te voorkomen”.

Behoud de Parel schrijft aan de GGD dat zij in haar brief geen eenvoudige vragen stelt. Behoud de Parel spreekt dan ook de hoop uit, dat de GGD haar deskundigheid in wil zetten om te komen tot een goed onderbouwde en transparante
afweging van de feiten. In dat licht bezien verzoekt Behoud de Parel de GGD te overwegen aanvullend onderzoek te verrichten, rekening houdend met hetgeen Behoud de Parel in haar brief naar voren brengt en op basis van dit aanvullende onderzoek
te komen tot een rapportage, die meer recht doet aan de concreet te verwachten situatie en de effecten daarvan voor de burgers in Horst, Melderslo, Lottum en Grubbenvorst.
Indien de GGD aan het verzoek van Behoud de Parel tegemoet wenst te komen verzoekt de vereniging dat vervolgens ook richting het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas aan te geven en te melden dat zij een nieuwe rapportage tegemoet kunnen zien, aangevuld met conclusies uit het aanvullende onderzoek.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel