Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Twintigduizend varkens in een onbekend stalsysteem, gevestigd in landbouwont-wikkelingsgebied (LOG) Witveld, nabij het Nieuw Gemengd Bedrijf met ook al zo'n 35.000 varkens en 1.2. miljoen kippen. Dat plan heeft Hagens middels een Startnotitie aan de MER-commissie voorgelegd. Een ongewenste ontwikkeling. Bij de vereniging roept dat de retorische vraag op: Hoeveel wil het College van B&W van Horst aan de Maas toe laten op LOG Witveld? Reden voor Behoud de Parel om een zogenaamde "Zienswijze" (zie bijlage) in te dienen, toegespitst op het totaal aan accumulatie van stank, uitstoot van ammoniak, fijnstof en zoönosen in LOG Witveld, met alle gezondheidsrisico’s voor bevolking van dien. Inmiddels is een advies (zie bijlage) over de richtlijnen opgesteld ten behoeve van de Milieu Efect Rapportage (MER).

Veel kritiek op megastallen
De landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en megabedrijven in de intensieve veehouderij krijgen zowel politiek als in de media veel aandacht. Omwonenden en maatschappelijke organisaties maken zich zorgen om de verstoring van het landschap, het dierenwelzijn en de gezondheid van omwonenden. De laatste ontwikkelingen rondom de Q-koorts geven dat laatste punt extra kracht van spreken.

Gezondheidsrisico omwonenden
Bezien vanuit de grote maatschappelijke onrust betreffende de volksgezondheid – ontstaan door de enorme schaalvergroting van de Intensieve Veeteelt, verbaasd het Behoud de Parel dat er in de startnotitie van Hagens geen aandacht is voor de mogelijke gezondheidsrisico’s die de Intensieve Veeteelt met zich mee brengt. Ondanks de uitspraak van minister Klink dat er nog een behoorlijk hiaat is in de kennis over intensieve veehouderij en gezondheidsrisico’s, vooral wat betreft de uitstoot van grotere bedrijven en concentraties van bedrijven. "Bestaande onderzoeken zijn vooral gebaseerd op literatuur en er is maar weinig onderzoek uitgevoerd naar gezondheidsproblemen van omwonenden in relatie tot emissies van de intensieve veehouderij", aldus Behoud de Parel. Recent is vastgesteld dat er een directe relatie is tussen de grootte van het varkensbedrijf en het voorkomen van veegerelateerde MRSA. Huisartsen in gebieden met intensieve veehouderij geven aan meer symptomen van de luchtwegen en respiratoire aandoeningen te vermoeden in hun praktijken. Symptomen en aandoeningen die overigens wel zijn aangetoond bij werknemers in de veehouderij. Een onderzoek met als titel:”Mogelijke gezondheidsaspecten van intensieve veehouderij bedrijven voor omwonenden”, is in opdracht van VWS en VROM in augustus 2009 gestart.

Aanzienlijke milieueffecten
In de zienswijze van Behoud de Parel wordt naast het dierenwelzijn en de landschappelijke en gezondheidsaspecten ook gewezen op de nadelen van de concentratie van megastallen op de biodiversiteit, fauna, flora, bodem, water en lucht, klimaatfactoren en de wisselwerking tussen bovengenoemde elementen. Behoud de Parel wijst er op dat dat mede veroorzaakt wordt door de onvoldoende werking van de biowassers die Hagens wil gebruiken om ammoniak en fijnstof vast te houden en die om die reden ter discussie staan.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel