Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Samen met bewonersgroepen uit Helden, Sevenum en Siebengewald en de Groengroep Sevenum heeft vereniging Behoud de Parel een brief geschreven aan de ministers Klink (Volksgezondheid) en Verburg (Landbouw). In de brief dringen de organisaties er op aan de reconstructiewet aan te passen en instrumenten te ontwikkelen, op basis waarvan de effecten van de Intensieve Veehouderij (IV) op de volksgezondheid betrokken worden bij het toestaan van IV-bedrijven. Directe aanleiding voor de brief zijn de ontwikkelingen rondom de Q-koorts. De verschillende groepen houden zich allen bezig met de komst van megabedrijven in hun leefomgeving.

In de brief wijzen de organisaties op de zorgen met betrekking tot de volksgezondheidsrisico’s die kleven aan de intensieve veehouderij, waarbij zij vaststellen dat de bestuurders, zowel gemeentelijk als provinciaal, die zorgen onvoldoende onderkennen. Nog onlangs publiceerde de gemeente Horst aan de Maas een onderzoeksrapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg, dat aantoonbaar onvolledig en op plaatsen onjuist was, om daarmee de zorgen met betrekking tot de gezondheidseffecten te bagatelliseren. De risico’s van MRSA – als gevolg van toenemend gebruik van antibiotica als gevolg van de schaalvergroting in de IV – zijn in dat rapport bijvoorbeeld volledig buiten beschouwing gelaten.

In de Reconstructiewet Concentratiegebieden is volgens de organisaties het belang van de volksgezondheid en de effecten van de IV hierop niet of in onvoldoende mate afgewogen. Zo stelt de RIVM dat er – vanwege mogelijkheden van infecties over en weer - afstand bewaard dient te worden tussen verschillende soorten IV-bedrijven binnen een LOG, in Horst aan de Maas wordt daar geen rekening mee gehouden en worden bedrijven op 300 meter afstand van elkaar toegelaten.

De ondertekenaars van de brief geven aan dat de huidige schaalsprong van de IV ook een bedreiging betekend voor de boerenstand zelf. Door de opkomst van megabedrijven – wel of niet voorzien van het propaganda-etiketje “innovatief en duurzaam” – worden de agrarische familiebedrijven met een kleinere omvang in hun bestaan bedreigd. Volgens de groepen gaat de agrarische sector op deze manier failliet! De vlucht naar voren in de vorm van megabedrijven zal slechts leiden tot een snellere dood van de sector, in plaats van een betere “concurrentiepositie” in de wereldeconomie. Daarbij worden alternatieven – kleinschalige productie die zich beperkt tot afzet in de regio – door de overheden nauwelijks ondersteund.

De briefschrijvers stellen aan de ministers Klink en Verburg voor onmiddellijk een besluit te nemen tot herziening van de Reconstructiewet en de –plannen met als doel de volksgezondheid te waarborgen en in afwachting van deze herziening een algehele ‘stand still’ af te kondigen, dat wil zeggen: het aanhouden van vergunningaanvragen van alle IV. Verder stellen de groepen voor binnen een Milieu Effecten Rapportage een toetsingskader, gericht op de volksgezondheid, op te nemen, zodat effecten op de volksgezondheid inzichtelijk worden. Tenslotte dringen de groepen er bij de ministers op aan instrumentaria te ontwikkelen die het mogelijk maken direct te sturen op dieraantallen en diersoorten, zodat veterinaire en volksgezondheidsaspecten ruimtelijk gestuurd kunnen worden.

Een interview van L1-radio met Paul Geurts van vereniging Behoud de Parel, kunt u beluisteren via deze link: http://www.l1.nl/popups/mediaplayerpopup/_rp_comm_lsvideoId/1_4305505

De Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal heeft een vergelijkbare brief (zie bijlage) gestuurd aan de ministeries van LNV en VWS en hebben in die brief nog eens specifiek hun situatie toegelicht. Daarbij geven ze aan dat in de zogenaamde "verwevingsgebieden" ook stevig gebouwd wordt door de Intensieve Veeteelt, waardoor het verwevingsgebied in Leudal feitelijk verwordt tot een Landbouwontwikkelingsgebied.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel