Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vereniging Behoud de Parel heeft een zienswijze ingebracht op het Voorontwerp Bestemmingsplan Fresh Park Venlo (voorheen bekend als de ZON-veiling).

Fresh Park is een businesspark met een grote clustering van versbedrijven, versprodukten en verskennis. In een in 2002 opgesteld Masterplan is onder andere een fysieke uitbreiding in noordelijke richting van het veilingcomplex opgenomen. Deze uitbreiding is ook vastgelegd in het door de toenmalige gemeente Grubbenvorst vastgestelde bestemmingsplan “Veiling Z.O.N.”. In dit plan is een uitwerkingsbevoegdheid opgenomen ex artikel 11 Wro om uitbreiding mogelijk te maken.

De activiteiten die zich op Fresh Park aandienen en ontwikkelen gaan verder dan de “traditionele” veilingactiviteiten. Het complex ontwikkelt zich tot een versbusinesspark met aan een aan “vers & logistiek” verwante activiteiten. Geconstateerd is dat deze activiteiten in veel geval niet meer stroken met de bestemming “veilingterrein”. Dat heeft ertoe geleid om voor het gehele Fresh Park, dat wil zeggen het bestaande en het uitbreidingsgebied, een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Het bestemmingsplan is ook bedoeld om de ontwikkelingen uit het Masterplan en nieuwe ontwikkelingen welke zich (gaan) voordoen planologisch juridisch mogelijk te maken. Voor die gebieden waar geen functiewijzigingen worden verwacht, is het behoud van de bestaande situatie uitgangspunt. Het bestemmingsplan heeft derhalve zowel een ontwikkelingsgericht als ook een beheersgericht karakter.
Dit nieuwe bestemmingsplan maakt op deze wijze ook deel uit van de actualisering van alle bestemmingsplannen waar de gemeente Venlo thans uitvoering aan geeft.

Plangebied
Het plangebied omvat het Fresh Park Venlo. Het terrein is ingesloten tussen de A73, Venrayseweg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo. In het noorden grenst Fresh Park Venlo aan bos-en landbouwpercelen. Na de gemeentelijke herindeling is het Fresh Park Venlo binnen 2 gemeenten komen te liggen. Het bestaande Fresh Park ligt binnen de gemeentegrenzen van Venlo, het terrein waarop de uitbreiding gepland staat, valt deels binnen de gemeente Horst aan de Maas.

Fouten in meting fijnstof en NO2 door onderzoeksbureau?
In een brief aan de provincie Limburg en VROM inspectie vraagt vereniging behoud de Parel zich overigens af, of de resultaten van de metingen in het document over freh Park wel juist is. letterlijk schrijft de vereniging: "Zoals u in de tekst in de bijlage kunt lezen, komen wij tot andere bevindingen dan het
bureau Cauberg Huygen, waar het gaat om de fijn stof en NO2 berekeningen. Wij dringen er bij u dan ook op aan, te onderzoeken of de bevindingen van het bureau juist zijn. Wij twijfelen daar in ieder geval sterk aan.

Verdere Informatie
Naast de belangrijkste documenten met betrekking tot het Voorontwerp Bestemmingsplan kunt u in de bijlagen ook de zienswijze van Behoud de Parel terug vinden. Via deze link kunt u de andere documenten downloaden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel