Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In november 2009 stuurde de Behoud de Parel een reactie naar de GGD Noord- en Midden Limburg met fikse kritiek op het rapport van de GGD Noord- en Midden-Limburg over het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst over de gezondheidseffecten van dat bedrijf op de omgeving. Daarnaast stelde de vereniging een groot aantal vragen, die in het rapport onbeantwoord waren gebleven. Vervolgens diende zich een soap aan, die geen antwoorden heeft opgeleverd. In haar laatste verzoek alsnog antwoorden te geven, kondigde Behoud de Parel aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg te informeren over de gang van zaken. Dat heeft Behoud de Parel gedaan, nu ze weer een afhoudende reactie, zonder antwoorden, heeft gekregen van de GGD.

In relatie tot de GGD Noord- en Midden-Limburg kan gewezen worden op een aantal berichten op de website van Behoud de Parel:

Vragen in Provinciale Staten met betrekking tot GGD-rapport
In de vergadering van 5 maart 2010 van de Statencommissie Fysiek Domein is de GezondheidsEffectenScreening (GES) uitgevoerd door de GGD in de gemeente Horst aan de Maas besproken. Deze was ter informatie aan de Statencommissie verstuurd. Naar aanleiding hiervan zijn door Partij van de Dieren en de PvdA een aantal vragen gesteld en heeft gedeputeerde Ger Driessen toezeggingen gedaan. Het gaat dan om de volgende punten:

Door PvdD zijn vragen gesteld met betrekking tot endotoxinen, fijnstof en varkens en kippen binnen één bedrijf binnen een grens van 1-2 km. Dit komt naar hun mening te weinig terug in de GES. De concrete vraag van de PvdD is om aan Minister Klink per brief te verzoeken in het onderzoek met betrekking tot de Intensieve Veeteelt in relatie tot de volksgezondheid, dat start in februari 2010, de volgende zaken mee te nemen:
- effect van ziekmakende endotoxinen
- effect van houden van varkens en kippen binnen één bedrijf binnen een grens van 1 -2 km (ziekten?)
- effect van fijnstof in de categorie PM 2,5
Gedeputeerde Driessen heeft toegezegd een brief hierover aan Minister Klink te versturen.

In algemene zin is door PvdD en de PvdA opgemerkt dat de GES meer lijkt op een milieurapport dan een gezondheidsrapport. Het verzoek om dit nader te bediscussiëren is door de Gedeputeerde niet toegezegd, maar is wellicht wel een aandachtspunt met de communicatie richting de plaatselijke GGD-en.

Geen reactie
Een echte reactie van de GGD op de briecven van Behoud de Parel bleef uit. Wel werd een briefje geschreven naar Behoud de Parel, waarin Behoud de Parel verweten werd, niet coöperatief te zijn... (zie in de bijlage de brief van Behoud de Parel en de reactie daarop van de GGD). Reden om nu de daad bij het woord te voegen en een brief te sturen naar de Inspectie (zie bijlage).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel